Kodas 101636
Gamintojas Boehringer Ingelheim

NEXGARD SPECTRA 38mg/8mg M N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams. 7.5-15kg

INFORMACINIS LAPELIS

NEXGARD SPECTRA 38 mg / 8 mg, kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

NEXGARD SPECTRA 38 mg /8 mg, kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims

Afoksolaneras, milbemicino oksimas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje kramtomojoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: NEXGARD SPECTRA

Afoksolanero (mg)

Milbemicino oksimo (mg)

kramtomosios tabletės 2-3,5 kg svorio šunims

9,375

1,875

kramtomosios tabletės > 3,5-7,5 kg svorio šunims

18,75

3,75

kramtomosios tabletės > 7,5-15 kg svorio šunims

37,50

7,50

kramtomosios tabletės > 15-30 kg svorio šunims

75,00

15,00

kramtomosios tabletės > 30-60 kg svorio šunims

150,00

30,00

Šunims, sveriantiem daugiau kaip 60 kg, reikia duoti atitinkamus kramtomųjų tablečių derinį.

Naudojimo metodas

Tabletės yra kramtomos ir skanios daugumai šunų. Jei šuo neėda tablečių tiesiogiai, jas galima sušerti su ėdesiu.

Gydymo schema

Gydymo schema turi būti paremta veterinarine diagnostika ir vietine epidemiologine situacija.

Užsikrėtimo blusomis ir erkėmis bei virškinamojo trakto nematodais gydymas

NEXGARD SPECTRA gali būti naudojamas kaip sezoninio gydymo nuo blusas ir erkių dalis (pakeičiant gydymą registruotais vaistais nuo erkių ir blusų) šunims, užsikrėtusiems virškinamojo trakto kirmėlėmis.

Vienas gydymas yra veiksmingas nuo virškinamojo trakto kirmėlių.

Veiksmingumas nuo blusų ir erktrunka vieną mėnesį. Gydymą gali prireikti tęsti viso blusų ir (ar) erkių sezono metu. Veterinarijos gydytojas patars kaip tęsti gydymą nuo erkių ir blusų.

Demodekozės gydymas (sukeltos Demodex canis)

Vaistą reikia skirti kas mėnesį, kol kas mėnesį daromo odos skutenų tyrimo rezultatai bus neigiami du kartus iš eilės. Esant sunkiems ligos atvejams, gali prireikti ilgesnio kas mėnesį taikomo gydymo. Kadangi demodekozę sukelia daug veiksnių, kai įmanoma, rekomenduojama taip pat tinkamai gydyti ir nuo bet kokios pagrindinės ligos.

Niežų gydymas (sukelSarcoptes scaviei var. canis)

Vaistą reikia skirti kas mėnesį du mėnesius iš eilės. Remiantis klinikiniu vertinimu ir odos skutenų tyrimo rezultatais, gali prireikti tolesnio kas mėnesį taikomo gydymo.

Širdies kirmėlių ligos profilaktika

NEXGARD SPECTRA žudo Dirofilaria immitis lervas (širdies kirmėles) vieną mėnesį po jų pernešimo, kurį vykdo uodai. Todėl veterinarinis vaistas turi būti reguliariai sušeriamas kas mėnesį visą metų laiką, kada būna uodų, pradedant mėnesiu, kurį įvyksta pirmasis kontaktas su uodais.

21

Gydymą reikia tęsti dar 1 mėnesį po paskutinio kontakto su uodais. Gydymo stabilumui užtikrinti vaistą rekomenduojama skirti tą pačią kiekvieno mėnesio dieną. Kai NEXGARD SPECTRA naudojamas širdies kirmėlių profilaktikos programoje kitam profilaktiniam vaistui nuo širdies kirmėlių pakeisti, pirmoji NEXGARD SPECTRA dozė turi būti sušerta dieną, kuomet turėjo būti duotas ankstesnis vaistas.

Šunys, gyvenantys širdies kirmėlių endeminėse zonose (kur širdies kirmėlių liga nustatyta) arba tie, kurie buvo nukeliavę į endemines zonas, gali būti infekuoti užsikrėtę suaugusiomis širdies kirmėlėmis. Gydomasis poveikis nuo suaugusių Dirofilaria immitis nenustatytas. Dėl to, prieš skiriant vaistą širdies kirmėlių profilaktikai, visus 8 mėn. amžiaus ir vyresnius šunis, gyvenančius širdies kirmėlių endeminėse zonose, rekomenduojama tirti dėl galimo užsikrėtimo suaugusiomis širdies kirmėlėmis.

Angiostrongiliozės profilaktika

Endeminėse zonose skiriant vaistą kiekvieną mėnesį sumažės užsikrėtimo nesubrendusiais suaugusiais (L5) ir suaugusiais Angiostrongylus vasorum lygis širdyje ir plaučiuose.

Teliaziozės profilkatika

Skiriant vaistą kiekvieną mėnesį sumažės užsikrėtimo lygis suaugusiomis akių kirmėlėmis Thelazia callipaeda.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletės yra kramtomos ir skanios daugumai šunų. Jei šuo neėda tablečių tiesiogiai, jas galima sušerti su ėdesiu.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Lizdinę plokštelę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės po „EXP“.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Blusos ir erkės turi pradėti maitintis ant šeimininko, kad būtų paveiktos medžiagos afoksolaneru, todėl negalima visiškai atmesti blusų ir erkių infekcinių ligų pernešimo tikimybės.

Ancylostoma ceylanicum endemiškai paplitusios tik Pietryčių Azijoje, Kinijoje, Indijoje, Japonijoje, kai kuriose Ramiojo vandenyno salose, Australijoje, Arabijos pusiasalyje, Pietų Afrikoje ir Pietų Amerikoje.

Parazitų atsparumas tam tikrai antiparazitinių vaistų klasei gali išsivystyti dėl dažno, pakartotinio tos klasės vaisto naudojimo. Todėl, norint apriboti atsparumo išsivystymo galimybę, prieš naudojant vaistą būtina įvertinti kiekvieną atskirą atvejį, remiantis epidemiologine informacija apie ligą, įskaitant esamą tikslinių parazitų rūšių jautrumą vaisto veikliosioms medžiagoms.

22

Širdies kirmėlių ligos profilaktika yra labai svarbi. Norint sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, rekomenduojama šunis tirti dėl cirkuliuojančių antigenų ir kraujo mikrofiliarijų kiekvieno profilaktikos sezono pradžioje. Gydyti tik neigiamus tyrimo rezultatus turinčius šunis.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nesant duomenų, jaunesnių nei 8 savaičių amžiaus šuniukų ir (arba) šunų, sveriančių mažiau nei 2 kg, gydymas turi būti paremtas atsakingo veterinarijos gydytojo atliktu naudos ir rizikos santykio vertinimu.

Endeminėse širdies kirmėlių zonose šunys turi būti tiriami dėl galimo užsikrėtimo suaugusiomis širdies kirmėlėmis, prieš skiriant NEXGARD SPECTRA. Užsikrėtę šunys veterinarijos gydytojo nuožiūra turi būti gydomi suaugusias širdies kirmėles naikinančiu vaistu, norint jas pašalinti. NEXGARD SPECTRA nėra skirtinas esant mikrofiliarijų invazijai šunims, turintiems teigiamus tyrimo rezultatus.

Skiriant koli ir giminingom veislių šunims, reikia griežtai laikytis rekomenduojamų dozių.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

- Prarijus šį veterinarinį vaistą, gali atsirasti virškinamojo trakto sutrikimų.

- Kol prireiks, tabletes reikia laikyti lizdinėje plokštelėje, o lizdinę plokštelę reikia laikyti kartoninėje dėžutėje.

- Atsitiktinai prarijus, ypač jei nurijo vaikas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

- Naudojus veterinarinį vaistą, būtina nusiplauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nenustatyti įgimtų defektų požymiai, ar kitoks nepalankus poveikis patinų ir patelių reprodukciniam pajėgumui.

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu, o taip pat ir veisiamiems šunų patinams nebuvo nustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Milbemicino oksimas yra P-glikoproteinų (P-gp) substratas, todėl gali sąveikauti su kitais P-gp substratais (pvz., digoksinu, doksorubicinu) arba kitais makrocikliniais laktonais. Tokiu būdu lygiagretus gydymas kitais P-gp substratais gali sąlygoti padidėjusį toksiškumą.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Sveikiems, daugiau nei 8 savaičių amžiaus šuniukams, kurie 6 kartus gydyti 5 kartus didesne už didžiausią rekomenduojamą doze, nepalankių reakcijų nepastebėta.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje (http://www.ema.europa.eu).

23

15. KITA INFORMACIJA

Afoksolaneras yra izoksazolinų klasės insekticidas ir akaricidas.

Afoksolaneras veikia suaugusias blusas, o taip pat keletą erkių rūšių, tokių kaip Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus ir D. variabilis, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus ir I. scapularis, Amblyomma americanum ir Haemaphysalis longicornis.

Afoksolaneras sunaikina blusas prieš joms padedant kiaušinėlius ir todėl apsaugo namų aplinką nuo užteršimo. Jį galima naudoti kaip gydymo strategijos, skirtos blusinio alerginio dermatito (BAD) kontrolei, dalį.

Milbemicino oksimas yra antiparazitinis endektocidas, priklausantis makrociklinių laktonų grupei.

Jis veikia virškinamojo trakto apvaliąsias kirmėles (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma ceylanicum, Trichuris vulpis), suaugusias ir nesubrendusias suaugusias (L5) plaučių kirmėles Angiostrongylus vasorum ir širdies kirmėlių Dirofilaria immitis lervas.

Kramtomosios (visų stiprumų) tabletės tiekiamos supakuotos į toliau nurodytų dydžių pakuotes.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra viena karščiu užlydyta lizdinė plokštelė su 1, 3 ar 6 kramtomosiomis tabletėmis arba 15 karščiu užlydytų lizdinių plokštelių su 1 kramtomąja tablete arba 2 karščiu užlydytos lizdinės plokštelės su 3 kramtomosiomis tabletėmis.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės