Kodas 102820
Gamintojas Zoetis

VERSIFEL CVR liof. ir skiediklis N25 (Zoetis)

Sveikoms katėms nuo 9 sav. amžiaus imunizuoti, norint sumažinti kačių infekcinio enterito (panleukopenijos), infekcinio rinotracheito ir kalicivirozės klinikinius požymius.

Veterinarinio vaisto pavadinimas

 Versifel CVR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti katėms

Sudėtis Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra: veikliųjų medžiagų: gyvo nusilpninto Snow Leopard padermės kačių panleukopenijos viruso ne mažiau kaip 103,0 CCID50*, gyvo nusilpninto FVRm padermės kačių rinotracheito viruso ne mažiau kaip 105,0CCID50*, gyvo nusilpninto F-9 padermės kačių kaliciviruso ne mažiau kaip 105,5 CCID50*; CCID50* – 50 % ląstelių kultūrų užkrečianti dozė. pagalbinių medžiagų iki 1 ml. Šviesios spalvos liofilizatas.

Paskirties gyvūnų rūšys Katės (nuo 9 sav. amžiaus). 

Naudojimo indikacijos Sveikoms katėms nuo 9 sav. amžiaus imunizuoti, norint sumažinti kačių mirtingumą ir infekcinio enterito (panleukopenijos) klinikinius požymius, sumažinti infekcinio rinotracheito klinikinius požymius ir sumažinti kalicivirozės klinikinius požymius bei ligos pasireiškimą. Imuniteto pradžia: imunitetas visiems vakcinos komponentams susiformuoja praėjus apie 3 sav. po paskutinės pagrindinio vakcinavimo dozės. Imuniteto trukmė: mažiausiai 12 mėn.

Kontraindikacijos Negalima vakcinuoti sergančių kačių.

Specialieji įspėjimai Specialieji įspėjimai Negalima vakcinuoti kačių nepraėjus 1 mėn. nuo gydymo kortikosteroidais pabaigos. Kačių panleukemijos virusas ir kaliciviruso vakcininė padermė gali plisti nuo vakcinuotų gyvūnų nevakcinuotiems. Tačiau dėl mažo šių padermių patogeniškumo vakcinuotų gyvūnų nereikia atskirti nuo nevakcinuotų. Vidutinis ar aukštas motininių antikūnų lygis gali įtakoti atsaką į vakciną. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Vaikingumas Negalima naudoti vaikingumo metu. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Versiguard Rabies vakcina. Pagrindiniai nesuderinamumai: Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį ar Versiguard Rabies (inaktyvintą skystą monovalentinę pasiutligės vakciną) vakciną.

Nepageidaujamos reakcijos Katės: Reta (1–10 gyvūnų iš 10 000 gydytų gyvūnų) Injekcijos vietos mazgelis1 , Injekcijos vietos tynis2 Šlubavimas3 Temperatūros pakilimas3 Apatija3 Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus) Anafilaksinė reakcija4 1 Gali išlikti iki 21 d. po vakcinavimo. 2 Minkštas, neskausmingas, vidutiniškai < 1 cm, gali susidaryti per pirmas 24 val. po vakcinavimo. 3 Laikinas 4 Gali reikėti gydyti simptomiškai (pvz., adrenalinu). Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui arba registruotojo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: www.vmvt.lt

Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai Vakcinos liofilizatą reikia aseptiškai sumaišyti su skiedikliu, suplakti ir nedelsiant švirkšti 1 ml po oda. Pagrindinis vakcinavimas Pirmą kartą kates reikia vakcinuoti 9 sav. amžiaus arba vyresnes, du kartus kas 3–4 sav. Revakcinavimas Revakcinuoti reikia vieną kartą per metus. Jei tuo pačiu metu reikia imunizuoti nuo pasiutligės, vietoje skiediklio liofilizato skiedimui galima naudoti Versiguard Rabies vakciną (inaktyvintą monovalentinę vakciną, kurios sudėtyje yra Vnukovo- 11 32 padermės pasiutligės viruso). Vakciną ruošti kaip aprašyta aukščiau ir paruoštą vakciną nedelsiant švirkšti po oda. 9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo Negalima naudoti chemikalais sterilizuotų švirkštų ir adatų, nes tai gali sumažinti vakcinos veiksmingumą. 10. Išlauka Netaikytina.

Specialieji laikymo nurodymai Saugoti nuo vaikų. Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – sunaudoti nedelsiant.

Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką. 13. Veterinarinių vaistų klasifikacija Parduodama tik su veterinariniu receptu. 

Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai LT/2/09/1907/001-003 I tipo stiklo flakonai po 1 dozę liofilizato ir 1 ml skiediklio, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 10, 25 ir 100 flakonų liofilizato ir po 10, 25 ir 100 flakonų skiediklio. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data 2023-09-06 12 Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Kontaktiniai duomenys Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas: Zoetis Belgium Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgija Tel.: +370 610 050588 17. Kita informacija Parduodama tik veterinarijos gydytojui. Vakcina skatina aktyvaus imuniteto kačių infekciniam enteritui (panleukopenijai), infekciniam rinotracheitui ir kalicivirozei susidarymą