Kodas 100515
Gamintojas Merck Sharp & Dohme B.V.

T61 injekcinis tirpalas 50ml (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

T 61, injekcinis tirpalas

 

1.             RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nyderlandai

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Intervet International GmbH,

Feldstrasse 1a,

D-85716 Unterschleissheim, Vokietija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

T 61, injekcinis tirpalas

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

embutramido                                                                                           200 mg,

mebezonio jodido                                                                                      50 mg,

tetrakaino hidrochlorido                                                                              5 mg;

pagalbinės medžiagos:                                                                                      .

dimetilformamido                                                                               566,67 mg.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, katėms, stambiems gyvuliams ir paukščiams eutanazuoti.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti sąmoningiems gyvūnams. Negalima naudoti vaikingumo metu.

 

 

6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais pasireiškė traukuliai ar sujaudinimas. Galimas pavėluotas širdies sustojimas.

 

Pastaba: T 61 naudojimas sukelia histopatologinius pokyčius, tokius kaip endotelio pažeidimai, plaučių pasyvi hiperemija, plaučių edema ir hemolizė.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys, katės, stambūs gyvuliai ir paukščiai.

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Reikia švirkšti į veną ar į plaučius.

Šuniui į veną reikia švirkšti 0,3–0,5 ml tirpalo 1 kg kūno svorio, į plaučius – šuniui, sveriančiam mažiau kaip 10 kg – 0,7–1,0 ml 1 kg kūno svorio, sveriančiam daugiau kaip 10 kg 13–20 ml tirpalo.

Katei preparatą reikia švirkšti į plaučius: kelių dienų amžiaus kačiukui skiriama 1 ml tirpalo, iki 6 mėn. amžiaus katei 3 ml, vyresnei kaip 6 mėn. katei 5 ml, katei, sveriančiai daugiau kaip 5 kg 10 ml.

Stambiam gyvuliui į veną reikia švirkšti 4–6 ml tirpalo 50 kg kūno svorio.

Kitų rūšių gyvūnams į plaučius reikia švirkšti 0,5–2 ml tirpalo, atsižvelgus į kūno svorį.

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Preparatą gali naudoti tik veterinarijos gydytojas.

T 61 galima švirkšti tik nesąmoningiems (narkotizuotiems) gyvūnams, kad susiklosčius nepalankioms naudojimo ar absorbcijos aplinkybėms, gyvūnas neuždustų būdamas sąmoningas.

T 61 reikia naudoti labai kruopščiai.

Švirkščiant į veną būtina užtikrinti, kad visa vaisto dozė būtų teisingai sušvirkšta į kraujagyslę. Gali būti pravartu naudoti intraveninį kateterį.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Negalima naudoti gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui.

T 61 eutanazuoti gyvūnai turi būti sunaikinti pagal šalies reikalavimus.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

 

12.          SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Vengti tiesioginio sąlyčio su veterinariniu vaistu. Užterštus drabužius reikia sunaikinti nedelsiant.

Atsitiktinai preparato patekus žmogui ant žaizdos ar gleivinių, užterštą vietą nedelsiant reikia plauti vandeniu ir muilu.

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant plauti žaizdą vandeniu ir muilu bei spaudžiant dūrio vietą stengtis išspausti preparato likučius.

Atsitiktinai patekus preparato į akis, reikia nedelsiant skalauti akis švariu vandeniu keletą minučių. Atsitiktinai prarijus ar įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio preparato informacinį lapelį ar etiketę.


13.          SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.          INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Farmakoterapinė grupė: medžiagos gyvūnų eutanazijai. ATCvet kodas: QN51AX80.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

 

Veterinarinio vaisto lygiagretus importuotojas:

 UAB „Limedika“ Erdvės g. 51, Ramučių k., Kauno r. sav., LT-52114

 

Perpakavo:

UAB „Entafarma“