Kodas 71151
Gamintojas Bimeda

EZEEPOUR 2,5% 500ml (Bimeda)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

EZEEPOUR, 25 mg/ml, užpilamasis tirpalas galvijams

 

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas:

 

Bimeda Chemicals Export Ltd.,

Broomhill Road,

 

Tallaght, Dublin 24,

Airija

 

Vaisto serijos gamintojas:

Cross Vetpharm Group Ltd.,

 

Broomhill Road,

Tallaght, Dublin 24,

Airija

 

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

EZEEPOUR, 25 mg/ml, užpilamasis tirpalas galvijams

 

3.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

cipermetrino (93 %) (cis ir trans izomerų santykis 50:50) 25 mg ;

pagalbinės medžiagos:

Myritol (vidutinės grandinės triglicerido).

 

Aliejinis skaidrus blyškiai gelsvas tirpalas.

 

4.INDIKACIJOS

 

Galvijams apsaugoti nuo utėlių, plaukagraužių ir musių.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems nei 7 d. amžiaus veršeliams.

 

Negalima naudoti padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai.

 

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Kartais per 48 val. po vaisto naudojimo kai kuriems galvijams gali pasireikšti lengvi diskomforto požymiai.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai.

 

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia naudoti išoriškai užpilant.

 

UTĖLIŲ IR PLAUKAGRAUŽIŲ KONTROLĖ

 

Vienos 10 ml dozės paprastai pakanka utėlėms ir plaukagraužiams kontroliuoti. Keli vabzdžiai gali išlikti gyvi tik ant labai nedaugelio gyvulių. Esant stipriam užsikrėtimui, jei reikia, po 4 sav. gydymą galima pakartoti.

 

Nuo dozavimo kameros reikia nuimti gaubtelį ir švelniai į ją išspausti reikiamą kiekį tirpalo. Į talpyklę reikia įleisti oro ir tirpalą užpilti kaip nurodyta.

 

10 ml tirpalo dozę reikia tolygiai paskirstyti išilgai nugaros linijos nuo pakaušio iki pasturgalio viršaus.

 

MUSIŲ KONTROLĖ

 

Vieną 10 ml dozę reikia panaudoti musių skraidymo sezono pradžioje ir, jei būtina, kartoti kas 5–8 sav. Vaistą galima naudoti įvairiais laiko tarpais, priklausomai nuo musių kiekio ir tipo.

 

10 ml tirpalo dozę reikia tolygiai paskirstyti išilgai nugaros linijos nuo pakaušio iki pasturgalio viršaus.

 

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10.IŠLAUKA

 

Galvijienai ir subproduktams – 10 parų.

 

Pienui – 0 parų. Karves reikia gydyti tuoj po melžimo, kad iki kito melžimo liktų kuo daugiau laiko.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Ezeepour reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje. Būtina dėvėti apsauginius rūbus, įskaitant gumines pirštines. Netyčia užtiškus vaisto, būtina kuo skubiau jį nuplauti.

 

Dirbant su Ezeepour negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Baigus darbą, reikia kuo skubiau nusiplauti rankas ir visas odos vietas, ant kurių pateko vaisto.

 

Peroraliai patekusi veiklioji medžiaga veikia silpnai, per odą gali prasiskverbti tik labai nedidelis jos kiekis. Iki šiol nėra gauta jokių pranešimų apie komplikacijas veršingumo ar laktacijos metu. Vaistą reikia naudoti apdairiai, kad nebūtų perdozuota. Perdozavus išlauka pienui ir mėsai, nurodyta 10 p., gali tapti ilgesnė.

Nesuderinamas su šarminėmis medžiagomis.

 

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistaso ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Ezeepour negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2012-05-25

 

15.KITA INFORMACIJA

 

Farmakoterapinė grupė: vietinio naudojimo ektoparazitocidinės medžiagos, piretrinai ir piretroidai.

 

ATCvet kodas: QP53AC08.

 

Cipermetrinas yra sintetinis piretroidas, insekticidas, kuris yra naudojamas pasėliams apsaugoti ir ektoparazitams kontroliuoti gyvulininkystėje.

 

Cipermetrinas – tai kontaktinis nuodas, kuris greitai paralyžiuoja vabzdžius, sukeldamas raumenų dirginimą ir traukulius. Patekę ant gyvūno piretroidai yra pakankamai stabilūs ir veikia ilgai.

Naudojamas kaip užpilamasis vaistas cipermetrinas neveikia sistemiškai. Taip naudojant vaistą, jis pasklinda po visą gyvūno paviršių.