Kodas 91675
Gamintojas KRKA

DEHINEL CAT N30 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Dehinel 230 mg/20 mg, plėvele dengtos tabletės katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO

GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatija

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Dehinel 230 mg/20 mg, plėvele dengtos tabletės katėms

Pirantelio embonatas / prazikvantelis

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra:

veikliųjų medžiagų:

pirantelio embonato 230 mg (atitinka 80 mg pirantelio),

prazikvantelio 20 mg.

Balta arba beveik balta, abipus išgaubta, ovali plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje yra vagelė.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Katėms gydyti, esant mišrioms virškinimo trakto nematodų ir cestodų infekcijoms, sukeltoms:

- suaugusių askaridžių: Toxocara cati (sin. mystax),

- suaugusių nematodų: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense,

- cestodų: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis,

Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Žr. 12 p.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais gali atsirasti lengvų ir laikinų virškinimo trakto sutrikimų, tokių kaip sustiprėjęs seilėtekis ir (arba) vėmimas, ir lengvų bei laikinų nervų sistemos sutrikimų, tokių kaip ataksija.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus)

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema: www.vmvt.lt.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dozavimas

5 mg prazikvantelio ir 20 mg pirantelio (atitinka 57,5 mg pirantelio embonato) vienam kg kūno svorio.

Tai atitinka 1 tabletę 4 kg kūno svorio.

Kūno svoris

Tablečių kiekis

1,0–2,0 kg

1/2

2,1–4,0 kg

1

4,1–6,0 kg

1 1/2

6,–8,0 kg

2

Negalima naudoti mažiau kaip 1 kg sveriantiems kačiukams, kadangi jiems gali būti neįmanoma tinkamai dozuoti.

Naudojimo būdas:      

Vaistą reikia sušerti. Tabletes galima sušerti katei tiesiogiai, bet jei reikia, galima sumaišyti su nedideliu kiekiu ėdesio.

Gydymo trukmė

Skirtas naudoti vieną kartą.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Užsikrėtus askaridėmis, ypač kačiukams, ne visada galima tikėtis visiško pasveikimo ir pavojus užsikrėsti žmogui gali išlikti. Dėl to būtina tinkamu veterinariniu vaistu nuo nematodų gydyti pakartotinai kas 14 d. iki 2–3 savaičių po atjunkymo.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Nesunaudotas padalytos tabletės puses laikyti žemesnėje kaip 25℃ temperatūroje.

Kai nepanaudota tabletės dalis laikoma iki kito naudojimo, ją būtina įdėti į atidarytą lizduotę ir saugoti nuo vaikų.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę ir tabletę padalijus per pusę, – 1 mėn.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės po „Tinka iki“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kačių organizme cestodų atsiranda ne anksčiau kaip trečią gyvenimo savaitę.

Blusos yra vienos labiausiai paplitusios kaspinuočių rūšies Dipylidium caninum tarpiniai šeimininkai. Užsikrėtimas kaspinuočiais kartojasi, jei neišnaikinami tarpiniai šeimininkai, pvz., blusos, pelės ir kt.

Toliau paminėto naudojimo reikia vengti, nes didėja atsparumo atsiradimo rizika ir gydymas gali būti neveiksmingas:

- per dažnas ar kartotinis ilgalaikis tos pačios klasės antihelmintinių medžiagų naudojimas,

- per mažos dozės naudojimas netinkamai įvertinus kūno svorį arba netinkamas naudojimas.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį.

Laikantis geros higienos reikalavimų, asmenys, tabletes katei sudavę į burną arba sušėrę su ėdesiu, po to turi nusiplauti rankas.

Kitos atsargumo priemonės

Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

Vaikingumas

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Negalima naudoti vaikingoms patelėms, tačiau galima gydyti kates laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais, kadangi specifinis piperazino poveikis (parazitų nervų ir raumenų sistemos paralyžius) gali slopinti pirantelio poveikį (spazminį parazitų paralyžių).

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina. Penkis kartus didesnė nei rekomenduotina vaisto dozė katėms nesukėlė jokių perdozavimo požymių.

Pirmasis galimas intoksikacijos požymis būna vėmimas.

Nesuderinamumai

Nežinoma.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

2019-05-31

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

Dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė su 2 tabletėmis.

Dėžutė, kurioje yra 2 lizduotės po 2 tabletes.

Dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė su 10 tablečių.

Dėžutė, kurioje yra 3 lizduotės po 10 tablečių.

Dėžutė, kurioje yra 5 lizduotės po 10 tablečių.

Dėžutė, kurioje yra 10 lizduočių po 10 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.