Kodas 98520
Gamintojas Fatro

CEFALAKTAN 75mg N24 (Fatro)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

CEFALAKTAN 75 mg, intramaminis tepalas melžiamoms karvėms

 

 

1.             REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą FATRO S.p.A

Via Emilia 285

40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CEFALAKTAN 75 mg, intramaminis tepalas melžiamoms karvėms

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 8 g švirkšte yra:

 

veikliosios medžiagos:

cefkvinomo (cefkvinomo sulfato)                     75 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

minkštojo balto parafino, skystojo parafino.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Melžiamoms karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu, kurį sukelia cefkvinomui jautrūs mikroorganizmai:

Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ir Escherichia coli, gydyti.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvuliams, padidėjus jautrumui cefalosporinams ir kitiems ß-laktaminiams antibiotikams.Valomųjų servetėlių naudoti negalima ant pažeistų spenių.

 

 

6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Anafilaksinės reakcijos pasireiškė labai retai panaudojus intramaminių vaistų, kurių sudėtyje yra cefkvinomo.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, bei pavieniai atvejai).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai (melžiamos karvės).

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Į kiekvieną pažeisto tešmens ketvirčio spenį reikia lėto sušvirkšti vieno švirkšto turinį (75 mg cefkvinomo

į tešmens ketvirtį). Gydymą reikia kartoti tris kartus kas 12 val. po kiekvieno melžimo.

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš gydymą pažeistą (-us) tešmens ketvirtį (-čius) reikia visiškai išmelžti ir gerai nuvalyti ir dezinfekuoti spenį ir spenio angą vaisto pakuotėje esančiomis valomosiomis servetėlėmis.

Jei intramaminis švirkštas į spenį bus kišamas dalies, reikia nuimti dangtelio viršutinę dalį. Jei švirkštas bus kišamas iki galo, reikia nuimti visą dangtelį. Švirkšto kaniulę reikia įkišti į spenio lataką ir iš lėto sušvirkšti intramaminio švirkšto turinį. Ištraukus kaniulę ir vienos rankos pirštais suėmus spenio galiuką, kitos rankos nykščiu ir smiliumi reikia švelniai pastumti spenio latake esantį vaistą aukštyn. Po to švelniai abiem rankomis pamasažuoti tešmens ketvirtį visada stumiant aukštyn, kad vaistas vienodai pasiskirstytų cisternoje.

Švirkštą galima naudoti tik vieną kartą. Nepilnai sunaudotus švirkštus reikia išmesti.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams 4 paros. Pienui 5 paros (120 val.).

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „Tinka iki“.

 

 

12.          SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaisto naudojimą reikia pagrįsti gyvulių išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais ir atsižvelgti į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių vaistų naudojimo nurodymus. Netinkamai naudojant vaistą, gali padaugėti atsparių cefkvinomui bakterijų ir dėl galimo kryžminio atsparumo sumažėti gydymo kitais cefalosporinais veiksmingumas.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį veterinarinį vaistą.

Veterinarinį vaistą būtina naudoti apdairiai ir vengti sąlyčio.

Jeigu po sąlyčio su veterinariniu vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.


Vaikingumas ir laktacija

Vaistas skirtas naudoti laktacijos metu. Informacijos apie toksinį poveikį galvijų reprodukcijai (įskaitant teratogeninį) nėra. Toksinio poveikio reprodukcijai tyrimais su laboratoriniais gyvūnais cefkvinomo teratogeninis ar toksinis poveikis reprodukcijai nenustatytas.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Yra žinoma, kad kryžminis jautrumas cefalosporinams pasireiškia bakterijoms, kurios yra jautrios cefalosporinų grupei.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nėra žinomi jokie perdozavimo simptomai ar būtinos pirmosios pagalbos priemonės.

 

Nesuderinamumai Nežinoma.

 

 

13.          SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.          INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-05-25

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su su registruotojo vietiniu atstovu. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminiai antimikrobiniai vaistai, ketvirtos kartos cefalosporinai. ATCvet kodas: QJ51DE90.