Kodas 101952
Gamintojas VetViva Richter

VOMINIL 10mg/ml 25ml (VetViva Richter)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Vominil, 10 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

1. Sudėtis

Kiekviename ml yra

veiklioji (-iosios) medžiaga (-os):

maropitanto (maropitanto citrato monohidrato pavidalu) 10 mg;

pagalbinė (-s) medžiaga (-os):

n-butanolio 22 mg.

Skaidrus, bespalvis arba beveik bespalvis injekcinis tirpalas.

2. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys, katės.

3. Naudojimo indikacijos

Šunys

• Chemoterapijos sukeliamam pykinimui slopinti ir profilaktikai.

Vėmimo, išskyrus sukeltą supimo ligos, profilaktikai.

Vėmimui slopinti, kartu taikant kitas pagalbinespriemones.

• Perioperacinio pykinimo ir vėmimo profilaktikai ir atsigavimui po bendrosiosnejautros, panaudojus μ-opiatų receptorių agonistą morfiną, palengvinti.

Katės

• Vėmimo profilaktikai ir pykinimui, išskyrus sukeltą supimo ligos, slopinti.

Vėmimui slopinti, derinant su kitomis pagalbinėmis priemonėmis.

4. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

5. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vėmimas gali pasireikšti dėl sunkių, stipriai sekinančių ligų, įskaitant virškinimo trakto nepraeinamumą, todėl būtina taikyti tinkamas diagnozavimo priemones.

Pagal gerą veterinarijos praktiką vaistus nuo vėmimo reikia naudoti kartu su kitomis veterinarinėmis ir palaikančiomis priemonėmis, tokiomis kaip mitybos kontrolė ir papildymo skysčiais terapija, tuo pat metu stengiantis išsiaiškinti pagrindines vėmimo priežastis.

Nerekomenduojama šį veterinarinį vaistą naudoti nuo vėmimo, kilusiam dėl supimo ligos, slopinti.  

Šunys:

Nors įrodyta, kad maropitantas yra veiksmingas tiek chemoterapijos sukeltam vėmimo gydymui, tiek profilaktiškai, nustatyta, kad jo veiksmgumas naudojant profilaktiškai yra didesnis. Todėl rekomenduojama antiemetiką skirti prieš gydymą chemoterapiniais vaistais.

Katės:

Maropitanto veiksmingumas slopinant pykinimą buvo įrodytas tyrimuose, kuriuose buvo naudojamas modelis (ksilazino sukeltas pykinimas).

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas jaunesniems nei 8 savaičių šunims, jaunesnėms nei 16 savaičių katėms bei kalėms ir katėms vaikingumo arba laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

Maropitantas metabolizuojamas kepenyse, todėl jį reikia naudoti apdairiai pacientams, sergantiems kepenų ligomis. Kadangi 14 dienų gydymo laikotarpiu dėl metabolinės koncentracijos maropitantas kaupiasi organizme, ilgo gydymo metu reikia papildomai atidžiai stebėti kepenų funkciją ir ar neatsiranda nepageidaujamų reakcijų.

Kadangi maropitantas turi afinitetą kalcio ir kalio jonų kanalams, šį veterinarinį vaistą reikia naudoti apdairiai gyvūnams, sergantiems širdies ligomis arba linkusiems į jas. Tyrimo metu sveikiems bigliams sugirdžius 8 mg/kg kūno svorio, EKG nustatytas QT intervalo pailgėjimas maždaug 10 %. Tačiau mažai tikėtina, kad toks padidėjimas būtų kliniškai reikšmingas.

Kadangi švirkščiant vaistą po oda dažnai sukeliamas laikinas skausmas, gali prireikti taikyti tam tikras gyvūnų fiksavimo priemones. Švirkštimo metu patiriamą skausmą galima sumažinti švirkščiant atšaldytą vaistą.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Veterinarinis gali sukelti odos dirginimą. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas maropintantui, šį veterinarinį vaistą turi naudoti apdairiai. Patekus ant odos, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jeigu atsitiktinai patekus ant odos atsirado simptomų, pvz., odos išbėrimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šį įspėjimą.

Šis veterinarinis vaistas gali sukelti akių dirginimą. Reikia vengti sąlyčio su akimis. Atsitiktinio poveikio atveju reikia jas plauti dideliu kiekiu švaraus vandens. Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją.

Maropitantas yra neurokinino-1 (NK1) receptorių antagonistas, veikiantis centrinėje nervų sistemoje. Atsitiktinai įsišvirkštus arba prarijus, gali pasireikšti pykinimas, galvos svaigimas ir mieguistumas. Būkite atsargūs, kad atsitiktinai neįsišvirkštumėte. Atsitiktinai prarijus arba įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Panaudojus vaistą reikia nusiplauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką, kadangi nei su vienos rūšies gyvūnais apibendrinamieji toksinio poveikio reprodukcijai tyrimai atlikti nebuvo.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti kartu su kalcio kanalų antagonistais, nes maropitantas turi afinitetą kalcio kanalams.

Maropitantas gerai jungiasi su kraujo plazmos baltymais ir gali konkuruoti su kitais gerai besijungiančiais vaistais.

Perdozavimas

Be trumpalaikių reakcijų injekcijos vietoje sušvirkštus po oda, šunys ir jaunos katės, kuriems 15 dienų iš eilės (3 kartus ilgiau už rekomenduojamą gydymo trukmę) kasdien buvo švirkščiama iki 5 mg/kg (5

kartus didesnė nei rekomenduojama dozė), gerai toleravo maropitantą. Duomenų apie perdozavimo atvejus naudojant suaugusioms katėms nepateikta.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais tame pačiame švirkšte.

6. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys, katės:

Labai dažna (> 1 iš 10 gydytų gyvūnų).

Skausmas injekcijos vietoje*.

Labai reta (< 1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)

Anafilaksinė reakcija, alerginė edema, dilgėlinė, eritema, kolapsas, dispnėja, blyški gleivinės membrana; letargija; neurologiniai sutrikimai (pvz., ataksija, konvulsija ir (arba) priepuolis, raumenų tremoras).

*Gali pasireikšti leidžiant po oda. Maždaug trečdaliui kačių nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus atsakas į injekciją.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui arba registruotojo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Tel.: + 370 800 40403 El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt Pranešimo forma pildymui internetu: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/veterinariniai-vaistai-ir-biocidai/farmakologinis-budrumas

7. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Švirkšti po oda arba į veną.

Injekcinį veterinarinio vaisto tirpalą reikia leisti po oda arba į veną vieną kartą per parą po 1 mg maropitanto/kg kūno svorio (1 ml/10 kg kūno svorio) ne ilgiau kaip 5 dienas iš eilės. Šį veterinarinį vaistą į veną reikia sušvirkšti vienu kartu (boliusu), nemaišant veterinarinio vaisto su jokiais kitais skysčiais.

Tinkamam dozavimui užtikrinti reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Guminį kamštį galima pradurti ne daugiau kaip 100 kartų.

8. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Siekiant išvengti vėmimo, veterinarinį vaistą reikia švirkšti prieš daugiau nei 1 val. Veikimo trukmė yra apie 24 val., todėl vaistą galima sušvirkšti iš vakaro, dieną prieš sušvirkščiant vaistą, kuris gali sukelti vėmimą, pvz., chemoterapinį vaistą.

Kadangi šio vaisto farmakokinetinės savybės gali skirtis ir maropitantas kaupiasi organizme, kai kartą per parą švirkščiamos pakartotinės jo dozės, kai kuriems gyvūnams ir tais atvejais, kai šio vaisto injekcijos yra kartojamos, gali pakakti mažesnių nei rekomenduojama dozių.

Dėl vaisto naudojimo švirkščiant po oda taip pat žr. „Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams“.

 

9. Išlauka

Netaikytina.

10. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir dėžutės po „Exp.“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 paros

11. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

12. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

13. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/23/2775/001-004

Pakuočių dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 flakonas (10 ml);

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 flakonas (25 ml);

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 flakonas (50 ml);

kartoninė dėžutė, kurioje yra 5 flakonai (10 ml).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

14. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2023-09-06

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

15. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas, gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą, ir kontaktiniai duomenys:

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austrija

 

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas:

UAB “Limedika“

Erdvės g. 51

Ramučiai

54464 Kauno r.

Tel.: +370 37 321199

limedika@limedika.lt

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

16. Kita informacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.