Kodas 80595
Gamintojas Zoetis

VERSIFEL CVR liof. ir skiediklis 1ds. (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Sveikoms katėms nuo 9 sav. amžiaus imunizuoti, norint sumažinti kačių infekcinio enterito (panleukopenijos), infekcinio rinotracheito ir kalicivirozės klinikinius požymius.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Versifel CVR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti katėms

 

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Versifel CVR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

gyvo nusilpninto Snow Leopard padermės kačių panleukopenijos viruso ne mažiau kaip 103,0 CCID50*,

gyvo nusilpninto FVRm padermės kačių rinotracheito viruso          ne mažiau kaip 105,0CCID50,

gyvo nusilpninto F-9 padermės kačių kaliciviruso                            ne mažiau kaip 105,5 CCID50;

 

CCID50* – 50 % ląstelių kultūrų užkrečianti dozė.

 

pagalbinių medžiagų                                                                           iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Sveikoms katėms nuo 9 sav. amžiaus imunizuoti, norint sumažinti kačių mirtingumą ir infekcinio enterito (panleukopenijos) klinikinius požymius, sumažinti infekcinio rinotracheito klinikinius požymius ir sumažinti kalicivirozės klinikinius požymius bei ligos pasireiškimą.

 

Imuniteto pradžia: imunitetas visiems vakcinos komponentams susiformuoja praėjus apie 3 sav. po

 

paskutinės pagrindinės vakcinacijos dozės.

Imuniteto trukmė: mažiausiai 12 mėn.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti sergančių kačių.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retai per pirmas 24 val. Po vakcinacijos gali būti stebimas laikinas rektinės temperatūros pakilimas, šlubavimas ir apatija bei minkštas, neskausmingas patinimas (vidutiniškai < 1 cm), kuris gali išlikti kaip neskausmingas kietas mazgelis iki 21 d. po vakcinavimo.

 

Labai retais atvejais gali pasireikšti anafilaksinės reakcijos, kurias reikia gydyti simptomiškai (pvz.

 

adrenalinu).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

 

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Katės (nuo 9 sav. amžiaus).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vakcinos liofilizatą reikia aseptiškai sumaišyti su skiedikliu, suplakti ir nedelsiant švirkšti 1 ml po oda.

 

Pagrindinė vakcinacija

 

Pirmą kartą kates reikia vakcinuoti 9 sav. amžiaus arba vyresnes, du kartus kas 3–4 sav.

 

Revakcinacija

Revakcinuoti reikia vieną kartą per metus.

 

Jei tuo pačiu metu reikia imunizuoti nuo pasiutligės, vietoje skiediklio liofilizato skiedimui galima naudoti Versiguard Rabies vakciną (inaktyvintą monovalentinę vakciną, kurios sudėtyje yra Vnukovo-32 padermės pasiutligės viruso). Vakciną ruošti kaip aprašyta aukščiau ir paruoštą vakciną nedelsiant švirkšti po oda.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima naudoti chemikalais sterilizuotų švirkštų ir adatų, nes tai gali sumažinti vakcinos veiksmingumą.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8).

 

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Negalima vakcinuoti kačių nepraėjus 1 mėn. nuo gydymo kortikosteroidais pabaigos.

 

Kačių panleukemijos virusas ir kaliciviruso vakcininė padermė gali plisti nuo vakcinuotų gyvūnų nevakcinuotiems. Tačiau dėl mažo šių padermių patogeniškumo vakcinuotų gyvūnų nereikia atskirti nuo nevakcinuotų.

 

Vidutinis ar aukštas motininių antikūnų lygis gali įtakoti atsaką į vakciną.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Vaikingumas

Negalima naudoti vaikingumo metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Versiguard Rabies vakcina.

 

Nesuderinamumai

 

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį ar Versiguard Rabies (inaktyvintą skystą monovalentinę pasiutligės vakciną) vakciną.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2016-11-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 

Farmakoterapinė grupė: gyvos virusinės vakcinos katėms.

 

ATCvet kodas: QI06AD04.

 

Vakcina skatina aktyvaus imuniteto kačių infekciniam enteritui (panleukopenijai), infekciniam rinotracheitui ir kalicivirozei susidarymą.