Kodas 88036
Gamintojas Interchemie

PENSTREP-400 100ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

PENSTREP-400, injekcinė suspensija galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,

 

Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,

74001 Harjumaa,

ESTIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PENSTREP-400, injekcinė suspensija galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Veikliosios medžiagos:

 

1 ml baltos suspensijos yra 200 000 TV benzilpenicilino prokaino druskos ir 200 mg dihidrostreptomicino sulfato;

 

pagalbinės medžiagos:

 

prokaino hidrochloridas, natrio citratas, natrio formaldehido sulfoksilatas, metilparahidroksibenzoatas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, veršeliams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, sergant artritu, mastitu, virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų ligomis, kai terapiškai tikslinga skirti penicilino bei dihidrostreptomicino derinį ir kai sukėlėjai yra jautrūs penicilino ir dihidrostreptomicino deriniui, pvz., Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus ir Streptococcus spp.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui penicilinams, prokainui, aminoglikozidams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti gyvūnams, stipriai sutrikus inkstų funkcijai.

 

Negalima naudoti subterapinėmis dozėmis.

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, anafilaksija, vaistas gali veikti nefrotoksiškai, neurotoksiškai, ototoksiškai. Gali atsirasti nejautrių mikroorganizmų.

 

Penicilino prokaino druskos (penicilino G) skyrimas terapinėmis dozėmis gali sukelti abortą paršavedėms.


Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, veršeliai, avys, ožkos ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Suspensiją reikia švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

 

Galvijui reikia švirkšti 1 ml suspensijos 20 kg kūno svorio, gydyti 3 dienas iš eilės.

Veršeliui, aviai, ožkai ir kiaulei – 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio, gydyti 3 dienas iš eilės.

 

Į  vieną injekcijos vietą galvijui negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml, kiaulei – 10 ml, o veršeliui, aviai ar ožkai – 5 ml suspensijos.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

10.  IŠLAUKA

 

Galvijienai, avienai, ožkienai ir kiaulienai – 21 para.

 

Pienui – 3 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 temperatūroje. Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8). Saugoti nuo šviesos.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.

 

12.  SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai bei aminoglikozidai gali sukelti padidėjusį jautrumą (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą aminoglikozidams, o alerginės reakcijos gali būti sunkios. Anafilaksinės reakcijos atveju reikia švirkšti epinefriną (adrenaliną).

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ar aminoglikozidams turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą reikia plauti dideliu kiekiu vandens.

Vaikingumas ir laktacija

 

Negalima naudoti visao vaikingumo metu.

Neskirta naudoti patelėms laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Staigus per didelio prokaino kiekio patekimas į kraują 1–3 paras po injekcijos gali kelti drebulį, vėmimą, koordinacijos sutrikimą, karščiavimą ir abortą paršavedėms.

 

Ūmiai perdozavus gali pasireikšti nefrotoksiškumas. Tokiu atveju reikia nedelsiant nutraukti vaisto naudojimą ir pradėti gydymą elektrolitų skysčiais.

 

Nesuderinamumai

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Saugoti nuo vaikų.

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: antibakterinių medžiagų derinys. ATCvet kodas: QJ01RA75.

 

Pakuotė: skaidraus stiklo buteliukai po 50 ar 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.