Kodas 88279
Gamintojas Huvepharma

PAROFOR 70mg/g 1kg (Huvepharma)

Veterinarijos tikslams.

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

Parofor 70 mg/g milteliai naudoti su geriamuoju vandeniu, pienu ar pieno pakaitalu, neatrajojantiems

 

veršeliams ir kiaulėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Huvepharma NV

 

Uitbreidingstraat 80

 

2600 Antwerpen

 

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Biovet JSC

 

39 Petar Rakov Str

 

4550 Peshtera

 

BULGARIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Parofor 70 mg/g milteliai naudoti su geriamuoju vandeniu, pienu ar pieno pakaitalu, neatrajojantiems veršeliams

 

ir kiaulėms

 

Paromomicinas (sulfatas)

 

3.  VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 g yra:

 

paromomicino sulfato                    100 mg (atitinka 70 mg arba 70 000 TV paromomicino).

 

Balti arba beveik balti milteliai.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Neatrajojantiems veršeliams ir kiaulėms gydyti, sergant virškinimo trakto infekcinėmis ligomis, sukeltomis paromomicinui jautrių Escherichia coli.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, esant padidėjusiam jautrumui paromomicinui, kitiems aminoglikozidams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

Negalima naudoti, sutrikus inkstų ar kepenų funkcijoms.

 

Negalima naudoti atrajoti pradėjusiems gyvūnams.

 

Negalima naudoti kalakutams dėl virškinimo trakto bakterijų galimo atsparumo antibiotikams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retais atvejais gali suminkštėti išmatos.

 

Aminoglikozidų grupės antibiotikai, pvz., paromomicinas, gali sukelti ototoksiškumo ir nefrotoksiškumo simptomus.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Neatrajojantys veršeliai, kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Sugirdyti.

 

Neatrajojantiems veršeliams reikia girdyti su pienu ar pieno pakaitalu.

 

Kiaulėms reikia girdyti su geriamuoju vandeniu.

 

Gydymo trukmė: 3–5 dienos.

 

Neatrajojantiems veršeliams reikia skirti 25–50 mg paromomicino sulfato 1 kg kūno svorio per parą (atitinka 2,5–5 g miltelių 10 kg kūno svorio per parą).

 

Kiaulėms reikia skirti 25–40 mg paromomicino sulfato 1 kg kūno svorio per parą (atitinka 2,5–4 g miltelių 10 kg kūno svorio per parą).

 

Skiriant su geriamuoju vandeniu, pienu arba pieno pakaitalu, tikslų paros veterinarinio vaisto kiekį reikia apskaičiuoti atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinų gyvūnų skaičių bei svorį pagal šią formulę:

 

miltelių kiekis mg 1 kg    x    vidutinis gydytinų gyvulių kūno

kūno svorio per parą                           svoris, kg

vidutinis per parą gyvūno išgeriamas vandens, pieno ar pieno pakaitalo kiekis, litrais =  .... mg miltelių litrui geriamojo vandens, pieno ar pieno pakaitalo

 

Norint tinkamai dozuoti, būtina kuo tiksliau nustatyti gyvūnų kūno svorį.

 

Išgeriamas vandens, pieno ar pieno pakaitalo su vaistu kiekis priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant klinikinę gyvūnų būklę ir vietos sąlygas, pvz., aplinkos temperatūrą ir drėgmę. Norint tinkamai dozuoti, reikia stebėti išgeriamo vandens, pieno ar pieno pakaitalo kiekį ir atitinkamai koreguoti paromomicino koncentraciją.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Šviežią vandens, pieno ar pieno pakaitalo su vaistu tirpalą ir bet kokius pradinius tirpalus reikia ruošti kas 6 val.

 

(maišant su pienu ar pieno pakaitalu) arba kas 24 val. (maišant su vandeniu).

 

Siekiant užtikrinti, kad būtų paskirta tiksli vaisto dienos dozė, būtina naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą.

 

Veterinarinį vaistą galima skirti naudojant prekyboje esančias dozavimo pompas. Miltelių tirpumas buvo tirtas su didžiausia koncentracija – 95 g/l.


 10. IŠLAUKA

 

Neatrajojantys veršeliai

 

Skerdienai ir subproduktams – 20 parų.

 

Kiaulės

 

Skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Nepažeidus originalios pakuotės, negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

 

Atidarius pirminę pakuotę, negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Maišelį laikyti sandariai uždarytą.

 

Ištirpinus negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant maišelio po „EXP“.

 

Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 6 mėn.

 

Tinkamumo laikas, ištirpinus geriamajame vandenyje, – 24 val.

 

Tinkamumo laikas, ištirpinus piene ar pieno pakaitale, – 6 val.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Sergantys gyvūnai gali išgerti mažiau vandens ar pieno su vaistu. Mažai geriančius gyvūnus reikia gydyti parenteriniu būdu veterinarijos gydytojo paskirtu tinkamu injekciniu vaistu.

 

Veterinarinio vaisto naudojimą reikia derinti su gera vadybos praktika, t.y., gera higiena, tinkama ventiliacija, neankštomis laikymo sąlygomis.

 

Kadangi veterinarinis vaistas gali veikti ototoksiškai ir nefrotoksiškai, rekomenduotina įvertinti inkstų būklę. Negalima naudoti naujagimiams (veršeliams, paršeliams) dėl stipresnės paromomicino absorbcijos, kuri didina ototoksiškumo ir nefrotoksiškumo pasireiškimo riziką.

 

Būtina vengti ilgo ar pakartotino veterinarinio vaisto naudojimo, gerinant valdymo procedūras ir valant bei dezinfekuojant laikymo vietas bei įrangą.

 

Veterinarinio vaisto naudojimą reikia pagrįsti iš gyvūnų išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei to padaryti neįmanoma, gydymą reikia pagrįsti vietos (regiono, ūkio) epidemiologine informacija apie tikslinių bakterijų jautrumą. Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių medžiagų naudojimo nurodymus.

 

Vaisto naudojimas nesilaikant VVA pateiktų nurodymų, gali didinti paromomicinui atsparių bakterijų paplitimą ir mažinti gydymo aminoglikozidais veiksmingumą dėl galimo kryžminio atsparumo. Įvairios kitiems aminoglikozidams atsparios žarnyno bakterijos dažnai būna atsparios arba kryžmiškai atsparios paromomicinui. Aminoglikozidai laikomi itin svarbiais žmonių medicinoje. Dėl to veterinarijoje jų negalima naudoti kaip pirmojo pasirinkimo antibiotikų.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas aminoglikozidams, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Dirbant su šiuo veterinariniu vaistu, būtina dėvėti asmeninę apsaugos aprangą, kurią sudaro apsauginiai drabužiai ir nepralaidžios pirštinės.

Dirbant su vaistu, negalima valgyti, gerti ir rūkyti. Po naudojimo būtina plauti rankas. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto etiketę.

 

Dirbant su šiuo veterinariniu vaistu, būtina vengti įkvėpti susidariusias dulkes dėvint vienkartinę pusę veido dengiančią kaukę-respiratorių, atitinkančią Europos standartą EN 149 arba daugkartinio naudojimo respiratorių, atitinkantį Europos standartą EN 140 su EN 143 standartą atitinkančiu filtru.

 

Vaistą naudoti galima tik gerai vėdinamoje vietoje. Ruošiant vandenį ar pieno pakaitalą su vaistu, būtina stengtis neįkvėpti miltelių. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir, jei sudirgimas išlieka, kreiptis į gydytoją.

 

Vaikingumas

 

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nenustatytas teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis patelei poveikis. Nerekomenduojama naudoti patelėms visą vaikingumo laikotarpį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Bendrieji anestetikai ir raumenis atpalaiduojantys vaistai stiprina nervus blokuojantį aminoglikozidų poveikį. Tai gali sukelti paralyžių ir apnėją.

 

Negalima naudoti kartu su stipriais diuretikais ir galimai ototoksiškai ar nefrotoksiškai veikiančiomis medžiagomis.

 

Perdozavimas

 

Nurytas paromomicinas sistemiškai absorbuojamas menkai. Nepalankus poveikis netyčia perdozavus mažai tikėtinas.

 

Nesuderinamumai

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Veiklioji medžiaga paromomicino sulfatas išlieka aplinkoje.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-02-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuotės dydis: maišelis su 25 g, 250 g, 500 g ar 1000 g.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.