Kodas 71764
Gamintojas Shering Plough vet
Sandėlyje Netiekiama

NOXAFIL, 40 mg/ml, geriamoji suspensija, 105 ml

Vaistinis preparatas. Receptinis.

Noxafil 40 mg/ml geriamoji suspensija

Pozakonazolas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Noxafil ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Noxafil

3. Kaip vartoti Noxafil

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Noxafil

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Noxafil ir kam jis vartojamas

Noxafil sudėtyje yra vaistinės medžiagos, vadinamos pozakonazolu. Jis priklauso vaistų grupei,

vadinamai priešgrybeliniais vaistais. Jis vartojamas įvairioms grybelių sukeltoms infekcinėms ligoms

gydyti ar jų profilaktikai.

Šis vaistas veikia naikindamas kai kuriuos infekcinę ligą galinčius sukelti grybelius arba stabdo jų

augimą.

Jeigu kiti priešgrybeliniai vaistai buvo neveiksmingi arba Jūs turėjote jų vartojimą nutraukti,

suaugusiems pacientams Noxafil gali būti vartojamas gydyti šias grybelines infekcines ligas:

Aspergillus genties grybelių sukeltos infekcijos, kurių neveikė gydymas priešgrybeliniais

vaistais amfotericinu B ar itrakonazolu, arba jeigu gydymą šiais vaistais reikėjo nutraukti;

Fusarium genties grybelių sukeltos infekcijos, kurių neveikė gydymas amfotericinu B, arba

jeigu gydymą amfotericinu B reikėjo nutraukti;

būkles chromoblastomikozę ir micetomą sukeliančių grybelių infekcijos, kurių neveikė

gydymas itrakonazolu, arba jeigu gydymą itrakonazolu reikėjo nutraukti;

Coccidioides genties grybelių sukeltos infekcijos, kurių neveikė gydymas amfotericinu B,

itrakonazolu, flukonazolu ar šių vaistų deriniu arba jeigu gydymą šiais vaistais reikėjo nutraukti.

Candida grybelių sukeliamos anksčiau negydytos burnos ir ryklės infekcinės ligos (pienligė).

Be to, šį vaistą galima vartoti grybelių sukeliamos infekcinės ligos profilaktikai suaugusiems

pacientams, kuriems yra iškilęs didelis pavojus susirgti grybelių sukeliama infekcine liga, būtent:

pacientai, kurių imuninė sistema yra nusilpusi dėl ūminės mieloleukemijos (ŪML) arba

mielodisplazinio sindromo (MDS) gydymui taikomos chemoterapijos;

pacientai, kuriems po kaulų čiulpų kamieninių ląstelių persodinimo (KKLT, angl. HSCT)

taikoma didelių dozių imunosupresinė terapija.

2. Kas žinotina prieš vartojant Noxafil

Noxafil vartoti negalima:

jeigu yra alergija pozakonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje);

jeigu vartojate terfenadino, astemizolo, cisaprido, pimozido, halofantrino, chinidino, vaistų,

kurių sudėtyje yra skalsių alkaloidų, pavyzdžiui, ergotamino ar dihidroergotamino, arba

„statinų“, pavyzdžui, simvastatino, atorvastatino arba lovastatino.

Jeigu bet kuri išaukščau paminėųsąygųJums tinka, Noxafil nevartokite. Jeigu abejojate, pasitarkite

su gydytoju arba vaistininku, priešpradėami vartoti Noxafil.

Daugiau informacijos apie kitus vaistus, kurie gali sąeikauti su Noxafil, rasite skyrelyje „iti vaistai

ir Noxafil”.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti Noxafil, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, jeigu:

kada nors buvo alerginė reakcija į kitą priešgrybelinį vaistą, tokį kaip ketokonazolas,

flukonazolas, itrakonazolas ar vorikonazolas;

yra ar buvo kepenų veiklos sutrikimų. Šio vaisto vartojimo metu Jums gali prireikti atlikti

specialių kraujo tyrimų;

Jūs pradėjote stipriai viduriuoti arba vemti, nes tai gali sumažinti šio vaisto realųjį

veiksmingumą;

Jūsų elektrokardiogramoje (EKG) yra pakitimų, rodančių ilgu QT intervalu vadinamą sutrikimą;

yra širdies raumens silpnumas ar širdies nepakankamumas;

širdies ritmas yra labai retas;

širdies ritmas yra sutrikęs;

yra bet kokie kalio, magnio ar kalcio koncentracijos kraujyje sutrikimai;

Jūs vartojate vinkristino, vinblastino ir kitų vadinamųjų „vinka alkaloidų“ (vėžui gydyti

skiriamųvaistų.

Jeigu bet kuri išaukščau paminėųsąygųJums tinka arba jeigu abejojate, pasitarkite su gydytoju,

vaistininku arba slaugytoju, priešpradėami vartoti Noxafil.

Jeigu Noxafil vartojimo metu pasireišia sunkus viduriavimas ar vėimas (pykinimas), nedelsdami

pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, nes tai gali sutrukdyti vaistui tinkamai veikti.

Daugiau informacijos rasite 4 skyriuje.

Vartojimas vaikams

Noxafil negalima vartoti vaikams (17 metųamžaus ir jaunesniems).

Kiti vaistai ir Noxafil

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitųvaistųarba dė to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui.

Nevartokite Noxafil, jeigu vartojate bet kurio iššųvaistų

terfenadino (juo gydomos alergijos);

astemizolo (juo gydomos alergijos);

cisaprido (juo gydomi skrandžo sutrikimai);

pimozido (juo gydomi Tourette sutrikimo simptomai ir psichikos ligos);

halofantrino (juo gydoma maliarija);

chinidino (juo gydomi šrdies ritmo sutrikimai).

Noxafil gali didinti žmiau išardintųvaistųkiekįkraujyje, o dė to gali smarkiai sutrikti šrdies

ritmas:

migrenai gydyti skirto vaisto, kurio sudėyje yra skalsiųalkaloidų tokiųkaip ergotaminas ar

dihidroergotaminas. Noxafil gali didinti šųvaistųkiekįkraujyje, dė ko Jūųrankųar kojųpiršųkraujotaka gali stipriai pablogėi bei atsirasti jųpažida;

vadinamųųstatinų tokiųkaip simvastatinas, atorvastatinas ar lovastatinas, vartojamųdideliam

cholesterolio kiekiui kraujyje mažnti.

Jeigu bet kuri išaukščau paminėųsąygųJums tinka, nevartokite Noxafil. Jeigu abejojate, pasitarkite

su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, priešpradėami vartoti šįvaistą

Kiti vaistai

Peržūėite pirmiau išardytųvaistų kuriųnegalima vartoti gydymo Noxafil metu, sąašą Be

aukščau išardytųvaistų yra ir kitųvaistų kuriųkeliamas šrdies ritmo sutrikimųpavojus gali būi

didesnis, kai jie vartojami kartu su Noxafil. Prašme įitikinti, kad savo gydytojui pasakėe apie visus

Jūųvartojamus vaistus (receptinius ar įigyjamus be recepto).

Kai kurie vaistai gali didinti Noxafil šlutinio poveikio riziką padidindami Noxafil kiekįJūųkraujyje.

Žmiau išardinti vaistai gali sumažnti Noxafil veiksmingumą sumažndami Noxafil kiekįJūųkraujyje:

rifabutinas ir rifampicinas (jais gydomos tam tikros infekcinė ligos). Jeigu jau vartojate

rifabutiną reikia stebėi kraujo ląteliųkiekįir galimąrifabutino šlutinįpoveikį

kai kurie vaistai traukuliams gydyti ar išengti, pavyzdžui, fenitoinas, karbamazepinas,

fenobarbitalis ar primidonas;

efavirenzas ir fosamprenaviras, vartojami ŽV infekcijos gydymui;

skrandžo rūšingumąmažnantys vaistai, pavyzdžui, cimetidinas, ranitidinas ar omeprazolas

ir panašū, protonųsiurblio inhibitoriais vadinami vaistai.

Noxafil galėųdidinti kai kuriųkitųvaistųšlutinio poveikio pavojų didindamas tųvaistųkiekįkraujyje. Tokie vaistai yra:

vinkristinas, vinblastinas ir kiti vinka alkaloidųdariniai (jais gydoma vėžo liga),

ciklosporinas (vartojamas po organųpersodinimo operacijos ar jos metu),

takrolimuzas ir sirolimuzas (vartojami po organųpersodinimo operacijos ar jos metu),

rifabutinas (juo gydomos tam tikros infekcinė ligos),

ŽV ligos gydymui vartojami vaistai, vadinami proteazė inhibitoriais (įkaitant lopinavirąir

atazanavirą kurie skiriami su ritonaviru),

midazolamas, triazolamas, alprazolamas ar kiti benzodiazepinai (vartojami kaip raminamieji ar

raumenis atpalaiduojantys vaistai),

diltiazemas, verapamilis, nifedipinas, nizoldipinas ir kai kurie kiti, kalcio kanalųblokatoriais

vadinami vaistai (jais gydomas padidėę kraujospūis),

digoksinas (juo gydomas šrdies nepakankamumas),

glipizidas ar kiti sulfonilurėos preparatai (jais mažnamas padidėę cukraus kiekis kraujyje).

Jeigu bet kuri išaukščau paminėųsąygųJums tinka arba abejojate, pasitarkite su gydytoju,

vaistininku, priešpradėami vartoti šįvaistą

Noxafil vartojimas su maistu ir gėimais

Siekiant pagerinti vaisto absorbciją kai tik įanoma, pozakonazolas turi būi vartojamas kartu su

maistu arba iškarto po valgio, arba išėus maistinio gėimo (ž. 3 skyrių„aip vartoti Noxafil“).

Duomenųapie alkoholio poveikįpozakonazolui nėa.

Nėšumas ir žndymo laikotarpis

Priešpradedant vartoti Noxafil, pasakykite savo gydytojui, jei esate arba manote, kad esate nėšča.

Jeigu esate nėšča, nevartokite Noxafil, nebent tai daryti nurodėJūųgydytojas.

Jeigu esate vaisinga moteris, tai vartodama Noxafil turite naudotis veiksmingu kontracepcijos metodu.

Jeigu pastojote vartodama Noxafil, nedelsdama kreipkitė įsavo gydytoją

Vartodama Noxafil nežndykite. To reikia, nes šek tiek vaisto gali patekti įmotinos pieną

Vairavimas ir mechanizmųvaldymas

Jū galite jausti galvos svaigimą mieguistumąar neryšiai matyti, o tai gali paveikti Jūųgebėimąvairuoti ar valdyti mechanizmus. Jeigu taip nutiktų nevairuokite ir nevaldykite mechanizmųbei

kreipkitė įsavo gydytojąNoxafil sudėyje yra gliukozė

5 ml Noxafil suspensijos yra mažaug 1,75 g gliukozė. Jeigu Jums yra būlė vadinama gliukozė ir

galaktozė malabsorbcija, šo vaisto vartoti negalite, be to, nepamiršite šo gliukozė kiekio, jeigu dė

kokiųnors priežsčųturite stebėi cukraus suvartojimą

3. Kaip vartoti Noxafil

Noxafil tablečųnekeiskite Noxafil geriamąa suspensija (ir atvirkščai), prieštai nepasitaręsu

gydytoju arba vaistininku, nes tokiu atveju veiksmingumas gali būi nepakankamas, o nepageidaujamųreakcijųpavojus - didesnis.

Visada vartokite šįvaistątiksliai, kaip nurodėgydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitė įgydytojąarba vaistininką Gydytojas tikrins, kaip Jūųorganizmas reaguoja įgydymą ir stebė Jūųbūlę kad nustatytų kiek laiko turite vartoti Noxafil ir ar reikia koreguoti paros dozę

Toliau esančoje lentelėe nurodyta rekomenduojama dozėir gydymo trukmė kuri priklauso nuo

infekcijos, kuria sergate, tipo ir gali būi Jūųgydytojo individualiai Jums pritaikyta. Nesirinkite savo

dozė pats bei nekeiskite gydymo savarankišai, nepasitaręsu gydytoju.

Kai tik įanoma, pozakonazolas turi būi vartojamas kartu su maistu, iškarto po valgio arba išėus

maistinio gėimo.

Indikacija Rekomenduojama dozėir gydymo trukmėAtsparios grybeliųsukeltos

infekcinė ligos gydymas

(invazinėaspergiliozė

fuzariozė chromoblastomikozė(micetoma), kokcidioidomikozė

Rekomenduojama dozėyra 200 mg (vienas 5 ml šukšelis)

vartojant keturis kartus per parą

Arba, jei gydytojas rekomendavo, galima vartoti

400 mg (du 5 ml šukšelius) du kartus per parąsu sąyga, kad abi

dozes vartosite kartu su maistu arba po valgio ar išėus maistinio

gėimo.

Pirminis pienligė gydymas Pirmągydymo dienągerti 200 mg (vienąpilną5 ml šukšą vienąkartąper parą Kitas dienas gerti 100 mg (2,5 ml) vienąkartąper

parą

Sunkios grybeliųsukeltos

infekcinė ligos profilaktika

Gerti po 200 mg (vienąpilną5 ml šukšą tris kartus per parą

Kądaryti pavartojus per didelęNoxafil dozę

Jeigu manote, kad išėėe per daug vaisto, nedelsdamas kreipkitė įsavo gydytojąar sveikatos

priežūos specialistą

Pamiršs pavartoti Noxafil

Pamiršs išerti dozę jąišerkite išart apie tai prisiminę o toliau vartokite kaip anksčau. Visgi,

jeigu jau arti kitos dozė gėimo laikas, išerkite tądozękaip įratę Negalima vartoti dvigubos dozė

norint kompensuoti praleistądozę

Jeigu kiltųdaugiau klausimųdė šo vaisto vartojimo, kreipkitė įgydytoją vaistininkąarba

slaugytoją

4. Galimas šlutinis poveikis

Šs vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šlutinįpoveikį nors jis pasireišia ne visiems žonės.

Sunkus šlutinis poveikis

Pastebėębet kurįiššųsunkiųšlutiniųpoveikių nedelsdami kreipkitė įgydytoją vaistininkąarba slaugytoją nes Jums gali prireikti skubios medicininė pagalbos:

pykinimas ar vėimas (šeikšulys ar vėimas), viduriavimas;

kepenųsutrikimųpožmiai, tokie kaip odos ar akiųbaltymųpageltimas, neįrastai tamsus

šapimas ar blyšios išatos, pykinimas be priežsties, viršinimo sutrikimai, apetito

praradimas arba neįrastas nuovargis ar silpnumas, kepenųfermentųkiekio padidėimas,

nustatomas atlikus Jūųkraujo tyrimus;

alerginėreakcija.

Kiti šlutiniai poveikiai

Pastebėębet kurįišžmiau išardintųšlutiniųpoveikių pasakykite savo gydytojui, vaistininkui arba

slaugytojui.

Dažas (gali pasireikši mažau kaip 1 iš10 pacientų:

kraujo tyrimu nustatomas druskųkiekio kraujyje pokytis, kurio požmiai gali būi sumišmas ar

silpnumas;

neįrasti odos jutimai, įkaitant tirpimą dilgsėimą niežėimą šiaužojimo oda pojūį badymąar deginimą

galvos skausmas;

mažs kalio kiekis, nustatomas kraujo tyrimu;

mažs magnio kiekis, nustatomas kraujo tyrimu;

kraujospūžo padidėimas;

apetito netekimas, pilvo skausmas ar neviršinimas, vėavimas, burnos sausmė skonio jutimo

pokyčai;

rėuo (deginimo pojūis krūinėe, kylantis iki gerklė);

mažs tam tikrųbaltųųkraujo kūelių vadinamųneutrofilais, kiekis (neutropenija), o tai gali

padidinti imlumąinfekcijoms ir nustatoma kraujo tyrimu;

karščavimas;

silpnumas, svaigulys, nuovargis ar mieguistumas;

išėimas;

niežėimas;

viduriųužietėimas;

nemalonus pojūis išngėe.

Nedažas (gali pasireikši mažau kaip 1 iš100 pacientų:

anemija, kurios požmiai yra galvos skausmai, nuovargio ar svaigulio jutimas, dusulys ar

pablyšimas bei mažs hemoglobino kiekis, nustatomas kraujo tyrimu;

mažs kraujo plokšeliųkiekis kraujyje (trombocitopenija), nustatomas kraujo tyrimu, o tai gali

sukelti kraujavimą

mažs tam tikrųbaltųųkraujo lątelių vadinamųleukocitais, kiekis kraujyje (leukopenija),

nustatomas kraujo tyrimu, galintis padidinti imlumąinfekcijoms;

didelis tam tikrųbaltųųkraujo lątelių vadinamųeozinofilais, kiekis kraujyje (eozinofilija), o

tai gali nutikti esant užegimui;

kraujagysliųužegimas;

šrdies ritmo sutrikimai;

traukuliai (konvulsijos);

nervųpažida (neuropatija);

nereguliarus šrdies plakimas, matomas elektrokardiogramoje (EKG), šrdies plakimo jutimas,

greitas ar lėas šrdies plakimas, padidėę ar sumažėę kraujospūis;

sumažėę kraujospūis;

kasos užegimas (pankreatitas), galintis sukelti stiprųpilvo skausmą

nutrūę deguonies tiekimas įblužį(blužies infarktas), galintis sukelti stiprųpilvo skausmą

sunkū inkstųsutrikimai, kuriųpožmiai gali būi šapimo kiekio padidėimas ar sumažėimas,

ar šapimo spalvos pakitimas;

didelis kreatinino kiekis kraujyje, nustatomas kraujo tyrimu;

kosulys, žgsulys;

kraujavimas išnosies;

stiprus ašrus skausmas kvėuojant (pleuros skausmas);

limfmazgiųpatinimas (limfadenopatija);

susilpnėę lytėimo pojūis, ypačodoje;

drebulys;

didelis arba mažs cukraus kiekis kraujyje;

neryšus matymas, jautrumas šiesai;

plaukųnuslinkimas (alopecija);

burnos opelė;

drebėimas, bloga bendra savijauta;

skausmas, nugaros ar sprando skausmas, rankųar kojųskausmas;

skysčųsusilaikymas (edema);

menstruacijųsutrikimas (nenormalus kraujavimas išmakšies);

negalėimas užigti (nemiga);

negalėimas visišai ar išdalies kalbėi;

burnos patinimas;

nenormalū sapnai ar negalėimas užigti;

koordinacijos ar pusiausvyros sutrikimai;

gleivinė užegimas;

nosies užulimas;

pasunkėę kvėavimas;

nemalonus pojūis krūinėe;

pilvo pūimo jausmas;

lengvas ar sunkus pykinimas, vėimas, diegliai ar viduriavimas, įrastai sukeltas viruso, pilvo

skausmas;

raugėimas;

nervingumas.

Retas (gali pasireikši mažau kaip 1 iš1000 pacientų:

plaučųužegimas, kurio požmiai yra dusulys ir skrepliųspalvos pakitimas);

aukšas kraujospūis plaučųarterijoje (plautinėhipertenzija), galintis labai pakenkti Jūųplaučams ir šrdžai;

kraujo sutrikimai, tokie kaip neįrastas kraujo krešėimas ar pailgėę kraujavimo laikas;

sunkios alerginė reakcijos, įkaitant išlitusįpūlinįišėimąar odos lupimąi;

psichikos sutrikimai, tokie kaip neegzistuojančųbalsųgirdėimas arba daiktųmatymas;

alpulys;

mątymo ar kalbėimo sutrikimai, nevalingi trūčojantys judesiai, ypačrankų

insultas, kurio požmiai yra skausmas, silpnumas, nutirpimas ar dilgsėimas galūėe;

nepermatomas arba tamsus tašas Jūųregėimo lauke;

šrdies nepakankamumas ar šrdies priepuolis, dė kurio šrdis galėųnustoti plakusi ir išikti

mirtis, šrdies ritmo sutrikimai su staigia mirtimi;

kraujo krešliai kojose (giliųųvenųtrombozė, kurios požmiai yra stiprus kojųskausmas arba

sutinimas;

kraujo krešliai plaučuose (plaučųembolija), kurios požmiai yra dusulys ar skausmas

kvėuojant;

kraujavimas įskrandįar žrnyną kurio požmiai yra vėimas krauju ar kraujas išatose;

žrnyno užikimšmas (žrnųobstrukcija), ypačklubinė žrnos. Šs užikimšmas sustabdo

žrnyno turinio slinkimąįstorąįžrnyną todė puča vidurius, vemiama, užietėa viduriai,

prarandamas apetitas, atsiranda spazmų

hemolizinis ureminis sindromas, kurio metu suyra raudonosios kraujo lątelė (įyksta

hemolizė su arba be inkstųveiklos sutrikimo;

pancitopenija –kraujo tyrimu nustatomas mažs visųkraujo ląteliųkiekis (raudonųųkraujo

lątelių baltųųkraujo ląteliųir kraujo plokšelių;

odos spalva dideliame plote tampa tamsiai raudonos spalvos (trombozinėtrombocitopeninėpurpura);

veido ar liežvio patinimas;

depresija;

dvejinimasis akyse;

krūies skausmas;

antinksčųveiklos sutrikimas, galintis sukelti silpnumą nuovargį apetito netekimą odos

spalvos pokyčus;

posmegeninė liaukos (hipofizė) veiklos sutrikimas, dė kurio gali sumažėi kai kuriųhormonų

lemiančųvyrųir moterųlytiniųorganųveiklą kiekis kraujyje;

klausos sutrikimai.

Be to, kai kurie Noxafil vartojępacientai pranešė kad jautėi sumišę tačau šo reišinio dažis nėa

žnomas.

Pastebėębet kurįišaukščau išardintųšlutiniųpoveikių pasakykite gydytojui, vaistininkui arba

slaugytojui.

Pranešmas apie šlutinįpoveikįJeigu pasireišėšlutinis poveikis, įkaitant šame lapelyje nenurodytą pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šlutinįpoveikįtaip pat galite praneši tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešmo sistema. Pranešami apie šlutinįpoveikįgalite mums padėi

gauti daugiau informacijos apie šo vaisto saugumą

5. Kaip laikyti Noxafil

Šįvaistąlaikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant etiketė nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šo vaisto vartoti negalima. Vaistas

tinkamas vartoti iki paskutinė nurodyto mėesio dienos.

Negalima užšldyti.

Jeigu praėus keturioms savaitės nuo tada, kai pirmąkartąatidarėe buteliuką jame dar liko

suspensijos, jos vartoti nebegalima. Gražnkite buteliukąsu suspensijos likučais įvaistinę

Vaistųnegalima išesti įkanalizacijąarba su buitinėis atliekomis. Kaip išesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šos priemonė padė apsaugoti aplinką

6. Pakuotė turinys ir kita informacija

Noxafil sudėis

- Veiklioji Noxafil medžaga - pozakonazolas. Kiekviename geriamosios suspensijos mililitre yra

40 miligramųpozakonazolo.

- Pagalbinė suspensijos medžagos: polisorbatas 80, simetikonas, natrio benzoatas (E 211),

natrio citratas dihidratas, citrinųrūšies monohidratas, glicerolis, ksantano lipai, skystoji

gliukozė titano dioksidas (E 171), dirbtinėvyšiųskonio medžaga, kurioje yra benzilo

alkoholio bei propilenglikolio, ir išrynintas vanduo.

Noxafil išaizda ir kiekis pakuotėe

Noxafil yra baltos spalvos, vyšiųskonio geriamoji suspensija, kuri tiekiama po 105 ml gintaro

spalvos stiklo buteliukuose. Kartu su buteliukais tiekiami matavimo šukšai, kuriais galima dozuoti

po 2,5 ir 5 ml geriamosios suspensijos.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

JungtinėKaralystėGamintojas

Cenexi HSC

2, rue Louis Pasteur

F-14200 Héouville St Clair

Prancūija

Jeigu apie šįvaistąnorite sužnoti daugiau, kreipkitė įvietinįregistruotojo atstovą

BelgiëBelgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Té/Tel : 0800 38 693 (+32 (0)2 776 62 11)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Té/Tel : +32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Čskárepublika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarorszá

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 44 82 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel.: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+ 49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜTel.: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Öterreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Españ

Merck Sharp & Dohme de Españ, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Té. +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 446 5700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

Româia

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel.: + 40 21 529 2900

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Íland

Vistor hf.

Síi: + 354 535 7000

Slovenskárepublika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

ΚύπροςMerck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371-67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Šs pakuotė lapelis paskutinįkartąperžūėas

Kiti informacijos šltiniai

Išami informacija apie šįvaistąpateikiama Europos vaistųagentūos tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.