Kodas 98992
Gamintojas MSD

NOBIVAC Rabies 1ds (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Nobivac Rabies, injekcinė suspensija šunims, katėms, galvijams, avims, ožkoms, lapėms, šeškams ir arkliams

 

1.            REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

 

 

2.            VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Nobivac Rabies, injekcinė suspensija šunims, katėms, galvijams, avims, ožkoms, lapėms, šeškams ir arkliams

 

 

3.            VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekvienoje 1 ml dozėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

inaktyvinto Pasteur RIV padermės pasiutligės viruso           0,95 ATV*, atitinkančio 2 TV**;

 

* serijos kontrolė atliekama in vitro stiprumo tyrimu pagal Ph. Eur. monografiją 451. ATV = pasiutligės antigeninės masės AlphaLisa tarptautiniai vienetai.

** atitinka stiprumą bandyme in vivo su pelėmis pagal Ph. Eur. monografiją 451.

 

adjuvanto:

aliumino fosfato                                                                                              146 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio (konservanto)                                                                              0,1 mg (0,01 %)1.

 

 

4.            INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, katėms, galvijams, avims, ožkoms, lapėms, šeškams, arkliams bei kitiems sveikiems žinduoliams aktyviai imunizuoti nuo pasiutligės.

 

 

5.            KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

 

6.            NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Švirkštus po oda, kartais injekcijos vietoje gali atsirasti trumpalaikis apčiuopiamas tynis.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


1 Tik daugiadozėje pakuotėje. Vienos dozės pakuotėje tiomersalio nėra.


7.            PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės, galvijai, avys, ožkos, lapės, šeškai, arkliai.

 

 

8.            DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Po oda arba į raumenis reikia švirkšti 1 ml vakcinos pagal toliau nurodytą vakcinavimo schemą.

 

 

Šunys / katės

Galvijai / arkliai

Šeškai

Pirminis vakcinavimas nuo

12 sav.*

6 mėn.*

12 sav.*

Revakcinuoti kas

3 metai**

2 metai**

1 metai**

Naudojimo būdas

i.m. arba s.c.

i.m.

s.c.

 

* Pirminė vakcinacija gali būti atlikta ir anksčiau, tačiau pakartotinai būtina vakcinuoti 12 sav. arba 6 mėn. amžiaus, priklausomai nuo gyvūno rūšies.

** Rekomenduojamas revakcinacijos intervalas pagrįstas užkrėtimo bandymų rezultatais.

 

Serologiniais tyrimais nustatyta, kad avių, ožkų ir lapių imunitetas trunka ne mažiau kaip metus.

 

 

9.            NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą vakciną būtina atšildyti iki kambario temperatūros (15–25 °C). Naudoti reikia tik sterilius švirkštus ir adatas.

Prieš naudojimą ir naudojimo metu vakciną reikia gerai suplakti.

 

 

10.         IŠLAUKA

 

0 parų.

 

 

11.         SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Atidarius 10 dozių buteliuką, būtina sunaudoti per 24 val.

Atidarius 1 dozės buteliuką, sunaudoti nedelsiant.


12.         SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šia vakcina galima skiesti Nobivac liofilizuotas vakcinas (Nobivac DHPPi, Nobivac DHP ir Nobivac Puppy DP (šunims), ir Nobivac Tricat Trio (katėms) arba maišyti su Nobivac Lepto (šunims).

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus.

Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtas vakcinas.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2021-07-08

 

 

15.         KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.