Kodas 95826
Gamintojas MSD

NOBIVAC DHPPi N1 (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Nobivac DHPPi liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nyderlandai

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Nobivac DHPPi liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje 1 ml dozėje yra:

 

liofilizate:

gyvo Onderstepoort padermės šunų maro viruso (CDV)                                                                                                    ³104,0 TCID50*,

gyvo Manhattan LPV3 padermės 2 tipo šunų adenoviruso (CAV2)                                                                                                    ³104,0 TCID50*,

gyvo 154 padermės šunų parvoviruso (CPV)                                                                                                    ³107,0 TCID50*,

gyvo Cornell padermės šunų paragripo viruso (CPi)                                                                                                    ³105,5 TCID50*;

 

* TCID50  50 % audinių kultūros užkrečianti dozė

 

skiediklyje (Nobivac Diluent):

fosfato buferinio fiziologinio tirpalo            1ml.

 

Liofilizatas: balkšvos arba kreminės spalvos peletė. Skiediklis: skaidrus bespalvis tirpalas.

Atskiestas vaistas: rausvos arba rožinės spalvos suspensija.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims aktyviai imunizuoti, norint:

sumažinti šunų maro viruso sukeliamos ligos klinikinius požymius;

apsaugoti nuo šunų parvoviruso sukeliamų klinikinių požymių pasireiškimo ir viruso išskyrimo į aplinką;

sumažinti infekcinio šunų hepatito, sukeliamo 1 tipo šunų adenoviruso, klinikinius požymius ir viruso išskyrimą į aplinką;

sumažinti 2 tipo šunų adenoviruso ir šunų paragripo viruso sukeliamus kvėpavimo takų infekcijos klinikinius požymius ir virusų išskyrimą į aplinką.

 

Imuniteto pradžia:

-      CDV, CAV2 ir CPV: maždaug 1 sav. po pirminės vakcinacijos;

-      CPi: maždaug 4 sav. po pirminės vakcinacijos.

Imuniteto trukmė:

-      CDV, CAV2 ir CPV: 3 metai;

-      CPi: 1 metai.


5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais po vakcinacijos injekcijos vietoje gali susidaryti mažas trumpalaikis tynis. Labai retais atvejais netrukus po vakcinacijos gali pasireikšti trumpalaikis kūno temperatūros padidėjimas ir (arba) trumpalaikė padidėjusio jautrumo reakcija (anafilaksija), kurios požymiai gali būti mieguistumas, snukio edema, niežėjimas, dusulys, vėmimas, viduriavimas arba kolapsas.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Nobivac DHPPi liofilizatą reikia atskiesti 1 ml skiediklio Nobivac Diluent arba 1 ml (1 doze) vienos iš inaktyvintų vakcinų, nurodytų 4.8 p.

Vieną atskiestos vakcinos dozę (1 ml) reikia švirkšti po oda.

 

Vakcinavimo programa

Pirminė vakcinacija

Viena injekcija turi sukelti aktyvų imunitetą šunims nuo 10 sav. amžiaus. Kai reikalinga ankstyvesnė apsauga, pirmąją dozę galima švirkšti šuniukams nuo 6 sav. amžiaus, tačiau kadangi pasyvūs motininiai antikūnai gali trukdyti atsakui į vakcinaciją, po 2–4 sav., t. y. nuo 10 sav. amžiaus reikia švirkšti papildomą dozę.

 

Revakcinacija

Nuo CPi – kasmet,

Nuo CPV, CDV ir CAV2 kas trejus metus.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

 

 

10.       IŠLAUKA

 

Netaikytina.


11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Liofilizatas. Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Skiediklis. Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, jei laikomas atskirai nuo liofilizato.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 30 min.

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus šunis. Pirmą savaitę po pirmos vakcinacijos šunims reikia vengti bereikalingos infekcijos rizikos.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu.

Nėra duomenų apie šio veterinarinio vaisto saugumą kalėms laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais (tirtas virusų išskyrimas į aplinką) nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti ir naudoti kartu su inaktyvintomis Nobivac serijos vakcinomis nuo šunų leptospirozės, kurią sukelia visi arba kai kurie šių serovariantų: Canicola serogrupės Canicola serovarianto

L. interrogans, Icterohaemorrhagiae serogrupės Copenhageni serovarianto L. interrogans, Australis serogrupės Bratislava serovarianto L. interrogans ir Grippotyphosa serogrupės Bananal/Lianguang serovarianto L. kirschneri.

 

Prieš naudojant sumaišytas vakcinas, reikia perskaityti informaciją apie naudojamas Nobivac vakcinas. Nustatyta, kad kasmetinės revakcinacijos metu maišymas su Nobivac vakcinomis nuo leptospirozės netrukdo anamneziniam atsakui, kurį sukelia sušvirkštas šunų paragripo viruso komponentas.

 

Sušvirkštus kartu su viena iš vakcinų nuo leptospirozės, keletą dienų po vakcinacijos gali pasireikšti nežymus ir trumpalaikis kūno temperatūros padidėjimas (≤ 1 °C), kai kurie šuniukai gali būti apatiški ir (arba) jiems gali sumažėti apetitas. Injekcijos vietoje gali atsirasti mažas trumpalaikis tynis

(≤ 4 °cm), kuris čiuopiant kartais gali būti kietas ir skausmingas. Bet koks tynis arba išnyksta, arba ryškiai sumažėja praėjus 14 d. po vakcinacijos.

 

Perdozavus abiejų tarpusavyje sumaišytų Nobivac DHPPi ir vienos iš Nobivac serijos vakcinų nuo leptospirozės, gali pasireikšti tokios trumpalaikės vietinės reakcijos kaip išplitęs ar kietas nuo 1 iki 5 °cm skersmens tynis, kuris paprastai išlieka ne ilgiau kaip 5 sav., tačiau kai kurioms reakcijoms visiškai išnykti prireikia daugiau laiko.

 

Kai Nobivac DHPPi naudojama kartu su bet kuria iš ankščiau minėtų Nobivac vakcinų, reikia atsižvelgti į kiekvienai vakcinai nustatytą minimalų vakcinuojamų gyvūnų amžių tam, kad vakcinacijos metu šunys būtų kiekvienai vakcinai atskirai nustatyto minimalaus ar vyresnio vakcinavimo amžiaus.


Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) Sušvirkštus 10 kartų didesnę dozę, jokių ypatingų simptomų nenustatyta.

 

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su šiuo veterinariniu vaistu, arba ankščiau minėtomis Nobivac vakcinomis šunims.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-03-05

 

 

15.       KITA INFORMACIJA

Parduodama tik veterinarijos gydytojui. Pakuotės dydžiai

Kartoninė arba plastikinė dėžutė, kurioje yra 5, 10, 25 arba 50 buteliukų po vieną dozę. Skiediklis gali būti vienoje pakuotėje su liofilizatu arba atskirai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.