Kodas 78808
Gamintojas Novartis Europharm Ltd

NEVANAC, 1 mg/ml, akių lašai (suspensija), 5 ml, N1

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

NEVANAC 1 mg/ml akių lašai (suspensija)

Nepafenakas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes gali vėl prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai tokie patys, kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra NEVANAC ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant NEVANAC

3. Kaip vartoti NEVANAC

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti NEVANAC

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra NEVANAC ir kam jis vartojamas

NEVANAC sudėtyje yra veikliosios medžiagos nepafenako, jis priklauso vaistų, vadinamų nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU), grupei.

NEVANAC vartojamas suaugusiems žmonėms:

- akies skausmo ir uždegimo mažinimui bei profilaktikai po akies kataraktos operacijos;

- geltonosios dėmės edemos (paburkimo užpakalinėje akies dalyje) rizikai sumažinti diabetu sergantiems ligoniams po akies kataraktos operacijos.

2. Kas žinotina prieš vartojant NEVANAC

NEVANAC vartoti negalima:

- jeigu yra alergija nepafenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

- jeigu yra alergija kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU);

- jei vartojant kitų NVNU buvo pasireiškusi astma, odos alergija ar sunkus nosies ertmės uždegimas. NVNU yra: aspirinas, ibuprofenas, ketoprofenas, piroksikamas, diklofenakas.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti NEVANAC:

- jeigu Jums greitai atsiranda mėlynių ar yra su kraujavimu susijusių sveikatos sutrikimų arba tokių sutrikimų buvo anksčiau;

- jeigu Jums yra kitų akių sutrikimų (pvz., akies infekcija) arba Jūs vartojate kitų vaistų į akis (ypač vietinio poveikio steroidų);

- jei sergate diabetu;

- jei sergate reumatoidiniu artritu;

- jei per trumpą laiko tarpą jums buvo atlikta kartotinė akies operacija.

Vartodami NEVANAC venkite tiesioginės saulės šviesos. 33

Po kataraktos operacijos kontaktinių lęšių nešioti nerekomenduojama. Gydytojas Jums pasakys, kada vėl galėsite nešioti kontaktinius lęšius (taip pat žiūrėkite „NEVANAC sudėtyje yra benzalkonio chlorido“).

Vaikams ir paaugliams

Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir paaugliams jaunesniems kaip 18 metų, kadangi tokių ligonių gydymo saugumas ir veiksmingumas nėra nustatyti.

Kiti vaistai ir NEVANAC

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui ar vaistininkui.

NEVANAC gali veikti kitus Jūsų vartojamus vaistus arba būti jų veikiamas, įskaitant kitus glaukomai gydyti vartojamus akių lašus.

Be to, pasakykite savo gydytojui, jei vartojate kraujo krešėjimą slopinančių vaistų (varfarino) ar kitų NVNU. Tokiu atveju gali didėti kraujavimo rizika.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate ar galite tapti nėščia, prieš vartodama NEVANAC pasitarkite su gydytoju. Pastoti galinčioms moterims gydymo NEVANAC metu rekomenduojama naudoti veiksmingą kontracepcijos priemonę. NEVANAC nerekomenduojama vartoti nėštumo metu.

Nevartokite NEVANAC, nebent tai aiškiai nurodė Jūsų gydytojas.

Jei maitinate krūtimi, NEVANAC gali patekti į pieną. Vis dėlto, NEVANAC vartojant žindymo laikotarpiu, poveikis krūtimi maitinamam vaikui nėra tikėtinas. NEVANAC galima vartoti žindymo laikotarpiu.

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol jūsų regėjimas nepagerės. Kurį laiką po NEVANAC susilašinimo matymas gali būti neryškus.

NEVANAC sudėtyje yra benzalkonio chlorido

NEVANAC sudėtyje esantis konservantas benzalkonio chloridas gali keisti minkštųjų kontaktinių lęšių spalvą, sudirginti akis ir sukelti šalutinį poveikį ragenai (akių paviršiaus sutrikimų). Jei gydytojas Jums pasakė, kad vėl galite nešioti kontaktinius lęšius, prieš vartojimą juos reikia išimti (vėl juos galima įdėti ne anksčiau kaip po 15 min.).

3. Kaip vartoti NEVANAC

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

NEVANAC galima vartoti tik į akis. Jo negalima nuryti arba švirkšti.

Rekomenduojama dozė

Vartoti po vieną lašą į pažeistą akį ar pažeistas akis tris kartus per dieną: ryte, vidurdienį ir vakare. Kiekvieną dieną lašinkite tuo pačiu laiku.

Kada ir kiek laiko vartoti

Pradėti 1 dieną prieš kataraktos operaciją. Toliau vartoti operacijos dieną. NEVANAC lašinkitės tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. Gali tekti vartoti iki 3 savaičių (akių skausmo ir uždegimo mažinimui ir profilaktikai) arba 60 dienų (geltonosios dėmės edemos profilaktikai) po operacijos. 34

Kaip vartoti

Prieš pradėdami nusiplaukite rankas.

1 2

 Priešvartodami gerai pakratykite.

 Atsukite buteliuko dangtelį

 Jei po dangtelio nuėimo atidarymąrodantis žedas atsilaisvina, jįpriešvaisto vartojimąreikia nuimti.

 Laikykite žmyn nukreiptąbuteliukątarp nykščo ir kitųpiršų

 Atlošite galvą

 Šariu piršu atitraukite akies vokąžmyn, kad tarp voko ir akies susidarytųkišnėė Įjąpateks lašs (1 pav.).

 Priartinkite buteliuko antgalįprie akies. Jei bus lengviau, lašnkite priešveidrodį

 Nelieskite antgaliu akies, voko, odos aplink akįir kitųpaviršų Taip galima užerši lašs.

 Šelniai spausdami buteliuko dugną išašnkite vienąNEVANAC lašą

 Nespauskite buteliuko, jis sukonstruotas taip, kad pakaktųšelniai spustelėi jo dugną(2 pav.)

Jei turite lašnti įabi akis, pakartokite tąpačąprocedūąsu kita akimi. Išart po vartojimo sandariai užukite buteliuką

Jei lašs nepataikėįakį pabandykite dar kartą

Jei lašnatė ir kitus akiųlašs, tarp NEVANAC ir kitųlašųlašnimo turi praeiti ne mažau kaip 5 minutė.

Kądaryti pavartojus per didelęNEVANAC dozę?

Iškalaukite akįšltu vandeniu. Nelašnkite daugiau iki kito įrastinio lašnimo laiko.

Pamiršs pavartoti NEVANAC

Susilašnkite vienkartinędozę kai tik prisiminsite. Jei beveik atėo laikas lašnti kitądozę palikite praleistądozęnesulašntąir kitądozęlašnkite įrastu metu. Nevartokite dvigubos dozė vietoj praleistosios. Nevartokite daugiau kaip po vienąlašąįpažistąakį(-is) 3 kartus per dieną

Nustojus vartoti NEVANAC

Nenutraukite NEVANAC vartojimo nepasitaręsu gydytoju. Galite tęti įrastinįvaisto vartojimą nebent pasireikšsunkus šlutinis poveikis. Jei nerimaujate, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltųbet kokiųklausimųdė šo vaisto vartojimo, kreipkitė įgydytoją vaistininkąarba slaugytoją

4. Galimas šlutinis poveikis

Šs vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šlutinįpoveikį nors jis pasireišia ne visiems žonės.

Nepageidaujamųragenos reakcijų(akies paviršaus pažidimų atsiradimo pavojus yra didesnis, jeigu:

- yra akies operacijos komplikacijos;

- per trumpąlaiko tarpąatliekamos kartotinė akies operacijos;

- yra tam tikrųakies paviršaus sutrikimų pvz., užegimas arba akiųsausumas;

35

 

- sergate tam tikromis bendromis organizmo ligomis, pvz., diabetu arba reumatoidiniu artritu.

Jei vartojant vaistųakis labiau paraudo ar ėėlabiau skaudėi, nedelsdami kreipkitė įgydytoją. Tai gali būi akies paviršaus užegimo su ląteliųžvimu ar pažidimu arba be jųarba spalvotosios akies dalies užegimo (irito) sukeltas poveikis. Toks šlutinis poveikis pasireikšavo ne daugiau kaip 1 asmeniui iš100.

Be to, buvo pastebėas šs NEVANAC 1 mg/ml akiųlašų(suspensijos), NEVANAC 3 mg/ml akiųlašų(suspensijos) ar abiejųvaistųsukeltas šlutinis poveikis:

Nedažas šlutinis poveikis

(gali pasireikši 1 ar mažau asmenųiš100).

Poveikis akims: akies paviršaus užegimas (su ląteliųžvimu ar pažidimu arba be jų, svetimkūio pojūis akyje, plutelėant akies voko krašo, akies voko užritimas

Retas šlutinis poveikis

(gali pasireikši 1 ar mažau asmenųiš1 000).

Poveikis akims: rainelė užegimas, akies skausmas, nemalonus pojūis akyje, akies sausumas, akies voko patinimas, akies sudirginimas, akies niežulys, akies iškyros, alerginis konjunktyvitas (akies alergija), ašrojimo sustiprėimas, nuosėos akies paviršuje, užakaliniųstruktūųpatinimas ar skysčo jose kaupimasis, akies paraudimas.

Bendrasis šlutinis poveikis: svaigulys, galvos skausmas, alergijos simptomai (alerginis akies voko patinimas), pykinimas, odos užegimas, paraudimas ir niežulys.

Šlutinis poveikis, kurio dažis nežnomas (negali būi įertintas pagal turimus duomenis):

Poveikis akims: akies paviršaus pažidimas, pavyzdžui, suplonėimas arba prakiurimas, sutrikę akies gijimas, akies paviršaus randas, drumstis, sumažėę regėimo ašrumas, akies patinimas, matomo vaizdo neryšumas.

Bendrasis šlutinis poveikis: vėimas, padidėę kraujospūis

Pranešmas apie šlutinįpoveikį

Jeigu pasireišėšlutinis poveikis, įkaitant šame lapelyje nenurodytą pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šlutinįpoveikįtaip pat galite praneši tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešmo sistema. Pranešami apie šlutinįpoveikįgalite mums padėi gauti daugiau informacijos apie šo vaisto saugumą

5. Kaip laikyti NEVANAC

Šįvaistąlaikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant buteliuko ir dėžtė po „inka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šo vaisto vartoti negalima. Preparatas tinkamas vartoti iki paskutinė nurodyto mėesio dienos.

Laikykite ne aukšesnėe nei 30° C temperatūoje.

Praėus 4 savaitės po buteliuko atidarymo, išeskite jį kad išengtumėe infekcijos. Buteliuko ir dėžtė etiketėe tam skirtoje vietoje paraškite atidarymo datą

Vaistųnegalima išesti įkanalizacijąarba su buitinėis atliekomis. Kaip išesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šos priemonė padė saugoti aplinką 36

 

6. Pakuotė turinys ir kita informacija

NEVANAC sudėis

Veiklioji medžaga yra nepafenakas. Viename mililitre suspensijos yra 1 mg nepafenako.

Pagalbinė medžagos: benzalkonio chloridas (ž. 2 skyrių), karbomeras, dinatrio edetatas, manitolis, išrynintasis vanduo, natrio chloridas ir tiloksapolis.

Labai mažs natrio hidroksido ir (arba) vandenilio chlorido rūšies kiekis naudojamas normaliam rūšingumui (pH lygiui) palaikyti.

NEVANAC išaizda ir kiekis pakuotėe

NEVANAC yra skystis (šiesiai geltona arba šiesiai oranžnėsuspensija). Pakuotėe yra vienas 5 ml plastikinis buteliukas su užukamu dangteliu.

Registruotojas

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business ParkFrimley

CamberleySurrey, GU16 7SR JungtinėKaralystė

Gamintojas

S.A. Alcon–Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgija 37

Jeigu apie šįvaistąnorite sužnoti daugiau, kreipkitė įvietinįregistruotojo atstovą België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alcon NV

+ 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd

+ 371 67 321 121

Бългpия

АлконБългарияЕООД

+ 359 2 950 15 65

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd

atstovybė

+ 370 5 2 314 756

Čská republika

Alcon Pharmaceuticals

(Czech Republic) s.r.o.

+ 420 225 775 111

Magyarország

Alcon Hungária

Gyógyszerkereskedelmi Kft

+ 36-1-463-9080

Danmark

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Nederland

Alcon Nederland BV

+ 31 (0) 183 654321

Deutschland

Alcon Pharma GmbH

+ 49 (0)761 1304-0

Norge

Alcon Nordic AS

+ 45 3636 4300

Ελλάδα/Κύπρος

ΆλκονΛαμποράτορις

ΕλλάςΑΕΒΕ

+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα

Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH

+ 43 (0)1 596 69 70

Eesti

Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Eesti filiaal

+ 372 6 313 214

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o.

+ 48 22 820 3450

España

Alcon Cusí, S.A.

+ 34 93 497 7000

Portugal

Alcon Portugal -

Produtos e Equipamentos

Oftalmológicos, Lda.

+ 351 214 400 300

France

Laboratoires Alcon

+ 33 (0)1 47 10 47 10

România

S.C. Alcon Romania S.R.L.

+ 40 21 203 93 24

Hrvatska

Alcon Farmaceutika d.o.o.

+ 385 1 4611 988

Slovenija

Alcon d.o.o.

+ 386 1 422 5280

Ireland

Malta

United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd

+ 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Alcon Division

+ 421 2 5441 0378

Ísland

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Suomi/Finland

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Italia

Alcon Italia S.p.A.

+ 39 02 81 80 31

Sverige

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu