Kodas 102987
Gamintojas KRKA

MILPRAZON CHEWABLE katėms 4 mg/10 mg (>0,5kg) N48 (Krka)

Veterinarijos tikslams. Gydyti esant mišriam užsikrėtimui nesubrendusiais ir suaugusiais kaspinuočiais ir apvaliiosiomis kirmėlėmis.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg, plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems kačiukams

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra: veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų): milbemicino oksimo 4 mg, prazikvantelio 10 mg; pagalbinių medžiagų: geltonojo geležies oksido (E172) 0,18 mg, raudonojo geležies oksido (E172) 0,02 mg, titano dioksido (E171) 0,21 mg. Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

VAISTO FORMA Plėvele dengta tabletė. Rusvai oranžinės, ovalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės su vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi dalis.

KLINIKINIAI DUOMENYS 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) Katės (mažos katės ir kačiukai).

Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Katėms gydyti, esant mišriam užsikrėtimui toliau išvardytomis nesubrendusių ir suaugusių cestodų ir nematodų rūšimis: - Cestodai: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis. - Nematodai: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Be to, šį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo cestodų.

Kontraindikacijos Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 savaičių ir (arba) mažiau kaip 0,5 kg sveriančioms katėms. 2 Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Rekomenduojama vienu metu gydyti visus namų ūkyje esančius gyvūnus. Siekiant sukurti efektyvią kirmėlių kontrolės programą, būtina atsižvelgti į vietos epidemiologinę informaciją ir poveikio katėms riziką, todėl rekomenduojama pasitarti su specialistu (pvz., veterinaru). Esant D. caninum infekcijai ir siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, tuo pačiu metu rekomenduotina gydyti nuo užsikrėtimo tarpiniais parazitų šeimininkais, tokiais kaip blusos ir utėlės. Dažnai ir pakartotinai naudojant tos pačios klasės antihelmintines medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.

Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Tyrimų su labai nusilpusiomis ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiomis katėmis neatlikta. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį. Užtikrinkite, kad katės ir kačiukai, sveriantys nuo 0,5 kg iki ≤2 kg, gautų tinkamą tabletės stiprumą (4 mg milbemicino oksimo / 10 mg prazikvantelio) ir reikiamą dozę (1/2 arba 1 tabletė) atitinkamam svorio diapazonui (1/2 tabletės katėms, sveriančioms 0,5–1 kg; 1 tabletė katėms, sveriančioms > 1– 2 kg). Kadangi tablečių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, jos turi būti laikomos saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Gali būti žalingas vaikui, atsitiktinai nurijus tabletę. Siekiant išvengti vaikų prieigos prie vaisto, tabletės turi būti naudojamos ir laikomos vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Tabletės dalį reikia grąžinti į atvirą lizdinės plokštelės vietą ir įdėti į kartoninę dėžutę. Atsitiktinai prarijus vieną ar daugiau tablečių, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Po naudojimo reikia nusiplauti rankas. Kitos atsargumo priemonės Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos (pvz., ekspertai arba parazitologijos institutai) reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Labai retais atvejais, ypač jaunoms katėms, po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo pasireiškė sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., ataksija ir raumenų drebulys) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas ir viduriavimas). Labai retais atvejais po vaisto sudavimo buvo pastebėtos padidėjusio jautrumo reakcijos. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: - labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), - nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų), - reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų), - labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Vaistą galima naudoti veisiamoms katėms, įskaitant katingas ir laktuojančias kates.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Rekomenduotinomis dozėmis naudojus makrociklinį laktoną selamektiną kartu su milbemicino oksimo ir prazikvantelio deriniu, jokia sąveika nebuvo nustatyta. Kadangi kiti tyrimai neatlikti, šį vaistą naudoti kartu su kitais makrocikliniais laktonais reikia atsargiai. Be to, tokie tyrimai su veisiamais gyvūnais neatlikti.

Dozės ir naudojimo būdas Sušerti. Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, gyvūnus būtina pasverti. Mažiausia rekomenduotina dozė: 2 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą. Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek paėdus. Tokiu būdu užtikrinama optimali apsauga nuo širdies kirmėlių ligos. Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į katės kūno svorį. Kūno svoris Plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir kačiukams 0,5–1 kg ½ tabletės >1–2 kg 1 tabletė Šį veterinarinį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių. Širdies kirmėlių ligos prevencijai: vaistas naikina Dirofilaria immitis lervas iki vieno mėnesio po jų transmisijos per uodus. Reguliariai širdies kirmelių profilaktikai geriau naudoti vienos veikliosios medžiagos vaistą.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavimo atveju, be požymių, pastebėtų naudojant rekomenduojamomis dozėmis (žr. 4.6 p.), papildomai gali atsirasti seilėtekis. Šis simptomas dažniausiai praeina savaime per vieną parą.

Išlauka Netaikytina.