Kodas 98986
Gamintojas KRKA

MILPRAZON CHEWABLE katėms 4 mg/10 mg (>0,5kg) N4 (Krka)

Veterinarijos tikslams. Gydyti esant mišriam užsikrėtimui nesubrendusiais ir suaugusiais kaspinuočiais ir apvaliiosiomis kirmėlėmis.

INFORMACINIS LAPELIS

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg, plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems kačiukams

 

 

1.            REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatija TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vokietija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg, plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems kačiukams

Milbemicino oksimas / prazikvantelis

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra:

 

 

veikliosios (-ųjų) medžiagos (-ų):

milbemicino oksimo                                  4 mg,

prazikvantelio                                             10 mg.

 

Rusvai oranžinės, ovalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės su vagele vienoje pusėje. Tabletes galima padalyti į dvi dalis.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Gydyti esant mišriam užsikrėtimui toliau išvardytomis nesubrendusių ir suaugusių kaspinuočių ir apvaliųjų kirmėlių rūšimis:

 

-  Kaspinuočiai:

Dipylidium caninum, Taenia spp.,

Echinococcus multilocularis.

 

-  Apvaliosios kirmėlės:

Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati.

 

Širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių.


5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 savaičių ir (arba) mažiau kaip 0,5 kg sveriančioms katėms. Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliasias (-osioms) medžiagas (-oms) ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais, ypač jaunoms katėms, po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo pasireiškė sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., raumenų drebulys ir ataksija / nekoordinuoti judesiai) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas, viduriavimas).

Labai retais atvejais po vaisto sudavimo buvo pastebėtos padidėjusio jautrumo reakcijos.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema: www.vmvt.lt

 

 

7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės (mažos katės ir kačiukai).

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Sušerti.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, gyvūnus būtina pasverti.

Mažiausia rekomenduotina dozė: 2 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą.

Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į katės kūno svorį.

 

Kūno svoris

Plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir kačiukams

0,5–1 kg

½ tabletės

daugiau nei 1–2 kg

1 tabletė

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek paėdus. Tokiu būdu užtikrinama optimali apsauga nuo širdies kirmėlių ligos.

 

Šį veterinarinį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių. Širdies kirmėlių ligos prevencijai: vaistas naikina Dirofilaria immitis lervas iki vieno mėnesio po jų transmisijos per uodus. Reguliariai širdies kirmelių profilaktikai geriau naudoti vienos veikliosios medžiagos vaistą.


10.          IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę ir tabletę padalijus per pusę, 6 mėn.

Per pusę padalytą tabletę laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje originalioje lizdinėje plokštelėje ir sunaudoti kito naudojimo metu.

Lizdinę plokštelę laikyti kartoninėje dėžutėje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizdinės plokštelės ir kartoninės dėžutės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

 

12.          SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Rekomenduojama vienu metu gydyti visus namų ūkyje esančius gyvūnus.

 

Siekiant veiksmingai kontroliuoti kirmėlių infekciją, reikia atsižvelgti į vietinę informaciją apie parazitų buvimą ir jautrumą (epidemiologinę informaciją) ir katės gyvenimo sąlygas, todėl rekomenduojama pasitarti su specialistu (pvz., veterinaru).

 

Esant D. caninum infekcijai ir siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, tuo pačiu metu rekomenduotina gydyti nuo užsikrėtimo tarpiniais parazitų šeimininkais, tokiais kaip blusos ir utėlės.

 

Dažnai ir pakartotinai naudojant tos pačios klasės antihelmintines (kirmėles naikinančias) medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Tyrimų su labai nusilpusiomis ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiomis katėmis neatlikta. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Užtikrinkite, kad katės ir kačiukai, sveriantys nuo 0,5 kg iki ≤2 kg, gautų tinkamą tabletės stiprumą (4 mg milbemicino oksimo / 10 mg prazikvantelio) ir reikiamą dozę (1/2 arba 1 tabletė) atitinkamam svorio diapazonui (1/2 tabletės katėms, sveriančioms 0,5–1 kg; 1 tabletė katėms, sveriančioms > 1– 2 kg).

Kadangi tablečių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, jos turi būti laikomos saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Gali būti žalingas vaikui, atsitiktinai nurijus tabletę. Siekiant išvengti vaikų prieigos prie vaisto, tabletės turi būti naudojamos ir laikomos vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Tabletės dalį reikia grąžinti į atvirą lizdinės plokštelės vietą ir įdėti į kartoninę dėžutę. Atsitiktinai prarijus vieną ar daugiau tablečių, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.


Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią, reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos (pvz., ekspertai arba parazitologijos institutai) reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Vaistą galima naudoti veisiamoms katėms, įskaitant katingas ir laktuojančias kates. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Rekomenduojamomis dozėmis naudojus makrociklinį laktoną selamektiną kartu su milbemicino oksimo ir prazikvantelio deriniu, jokia sąveika nebuvo nustatyta. Kadangi kiti tyrimai neatlikti, šį vaistą naudoti kartu su kitais makrocikliniais laktonais reikia atsargiai. Be to, tokie tyrimai su veisiamais gyvūnais neatlikti.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavimo atveju, be simptomų pastebėtų vaisto naudojant rekomenduojamomis dozėmis (žr.

„Nepalankios reakcijos“), papildomai gali atsirasti seilėtekis. Šis simptomas dažniausiai praeina savaime per vieną parą.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais.Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Produkto negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2022-01-24

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 lizdinė plokštelė su 2 tabletėmis. Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 lizdinė plokštelė su 4 tabletėmis.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 12 lizdinių plokštelių po 4 tabletes (viso 48 tabletės). Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu. UAB KRKA Lietuva

Senasis Ukmergės kelias 4,

Užubalių k., Vilniaus raj., LT-14013

Tel. + 370 5 236 2740