Kodas 96455
Gamintojas Kela Laboratoria

METRICYCLIN N20 (Kela)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

METRICYCLIN, gimdos tabletės galvijams

 

1.          RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, BELGIJA

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

METRICYCLIN, gimdos tabletės galvijams Chlortetraciklino hidrochloridas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje (9,75 g) yra:

 

veikliosios medžiagos:

chlortetraciklino hidrochlorido                         1 000 mg.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms chlortetraciklinui jautrių bakterijų sukeltomis ūmiomis gimdos infekcinėmis ligomis po apsiveršiavimo, gydyti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Naudojus į gimdą, nežinoma.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Naudojus į gimdą, nežinoma.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai (karvės po apsiveršiavimo).

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Naudoti į gimdą.

Karvei į gimdą reikia įdėti 2 tabletes vienu metu.


9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudoti galima tik esant pakankamai atviram gimdos kakleliui. Prireikus naudoti atitinkamą lubrikantą, prieš tai tinkamai nuvalius ir dezinfekavus išorinius lyties organus.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Galvijienai – 9 paros, pienui 96 val.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šviesos.

 

 

12.        SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Netinkamai naudojant šį vaistą, gali padidėti chlortetraciklinui atsparių bakterijų paplitimas ir dėl kryžminio atsparumo gali sumažėti gydymo kitais tetraciklinais veiksmingumas.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tetraciklinams ar kuriems patarta nedirbti su jais, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija Galima naudoti laktacijos metu.

Negalima naudoti vaikingumo metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Naudojus į gimdą, nežinoma.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Nežinoma.

 

Nesuderinamumai

Naudojus į gimdą, nežinoma.

 

 

13.       SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-01-31


15.        KITA INFORMACIJA

 

1 tabletė lizduotėje, 20 tablečių kartoninėje dėžutėje arba 100 tablečių polipropileninėje, uždengtoje dangteliu dėžutėje.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. Parduodama tik su veterinariniu receptu.