Kodas 89856
Gamintojas MSD

MASTIJET FORTE 8g. (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Mastijet Forte, intramaminė suspensija karvėms laktacijos metu

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Mastijet Forte intramaminė suspensija karvėms laktacijos metu

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 švirkšte (8 g) yra:

veikliųjų medžiagų:

tetraciklino                                                                                                               200 mg,

neomicino                                                                                                               250 mg,

bacitracino                                                                                            2 000 TV,

prednizolono                                                                                                                 10 mg;

 

pagalbinių medžiagų:                                                                                                                 iki 8 g.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms laktacijos metu, sergančioms klinikiniu ir subklinikiniu mastitu, kurio sukėlėjai (S. aureus, Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp., A. pyogenes) jautrūs tetraciklinui, neomicinui ir bacitracinui, gydyti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui tetraciklinui, bacitracinui, neomicinui ar prednizolonui.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali trumpam padidėti somatinių ląstelių skaičius.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Karvės laktacijos metu.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI


Į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą reikia švirkšti vienkartinio švirkšto turinį, ne daugiau kaip 4 kartus kas 12 val. Prieš naudojimą reikia gerai išmelžti tešmenį, kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenius. Nuėmus dalį arba visą švirkšto dangtelį (priklausomai nuo spenio angos dydžio), atsargiai įkišti švirkšto galiuką į spenio angą ir lėtai sušvirkšti visą jo turinį į spenį.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti veršingoms karvėms ir laktacijos metu. Laboratoriniais tyrimais nenustatytas fetotoksinis ir (ar) teratogeninis poveikis.

 

 

10.       IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 14 parų. Pienui – 96 val. (8 melžimai).

 

 

11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tetraciklinui, neomicinui, bacitracinui ar prednizolonui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-02-26

 

 

15.       KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminio naudojimo antibakterinių medžiagų ir kortikosteroidų deriniai. ATCvet kodas: QJ51RA.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.