Kodas 96975
Gamintojas Vet-agro

KABERGOVET 50mqg/ml 15ml (Vet-agro)

Veterinarijos tikslams. Kalėms tariamam šuningumui gydyti. Kalėms ir katėms laktacijai slopinti.

INFORMACINIS LAPELIS

Kabergovet 50 mikrogramų/ml, geriamoji suspensija šunims ir katėms

 

1.          REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin, Lenkija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Kabergovet 50 mikrogramų/ml, geriamoji suspensija šunims ir katėms Kabergolinas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekviename ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

kabergolino             50 μg;

 

pagalbinių medžiagų, q.s.

 

Blyškiai geltonas, klampus aliejinis tirpalas.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Kalėms tariamam šuningumui gydyti. Kalėms ir katėms laktacijai slopinti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti vaikingoms patelėms, nes vaistas gali sukelti abortą. Negalima naudoti su dopamino antagonistais.

Gydytiems gyvūnams kabergolinas gali sukelti laikiną hipotenziją, todėl negalima naudoti gyvūnams, kurie tuo pačiu metu gydomi hipotenziniais vaistais. Negalima naudoti iš karto po chirurginių operacijų, kol gyvūnas vis dar yra veikiamas anestetinių medžiagų.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais gali pasireikšti laikina hipotenzija. Galimi nepalankūs poveikiai yra:

-    mieguistumas,

-    anoreksija,

-    vėmimas.

Šie nepalankūs poveikiai paprastai yra vidutinio sunkumo ir laikini.

Vėmimas paprastai pasireiškia tik po pirmojo naudojimo. Tokiu atveju, gydymo stabdyti nereikia, nes mažai tikėtina, kad vėmimas pasikartos skyrus vaistą kartotinai.


Labai retais atvejais gali pasireikšti alerginės reakcijos, tokios kaip edema, dilgėlinė, dermatitas ir niežulys.

Labai retais atvejais gali pasireikšti neurologiniai požymiai, tokie kaip, mieguistumas, raumenų drebulys, ataksija, hiperaktyvumas ir traukuliai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų vieno gydymo metu),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema kuri aprašyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistas turi būti sugirdomas tiesiogiai į burną arba sumaišius su pašaru.

Dozė yra 0,1 ml/kg kūno svorio (atitinka 5 mikrogramus kabergolino/kg kūno svorio), vieną kartą per dieną, 4–6 dienas eilės, priklausomai nuo klinikinės būklės sunkumo.

 

Jei po vieno gydymo kurso klinikiniai požymiai neišnyksta arba vėl pasireiškia pasibaigus gydymui, gydymo kursą galima kartoti.

Prieš naudojant reikia tiksliai nustatyti gydomo gyvūno svorį.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

1.  Nuimkite atsukamąjį dangtelį.

2.  Pridėtą švirkštą prijunkite prie buteliuko.

3.  Apverskite buteliuką dugnu aukštyn, kad ištrauktumėte tirpalą.

 

 

10.       IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Talpyklę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po EXP.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, 28 dienos.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI


Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Papildomos palaikomojo gydymo priemonės, turi apimti vandens ir angliavandenių naudojimo ribojimą bei judėjimo skatinimą.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Gyvūnams, kurių sutrikusi kepenų funkcija, veterinarinį vaistą reikia naudoti apdairiai. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Po naudojimo plauti rankas. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Užtiškusį vaistą reikia nedelsiant nuplauti.

Vaisingo amžiaus ir žindančioms moterims negalima dirbti su šiuo vaistu arba jos turi mūvėti nelaidžias pirštines naudodamos šį vaistą.

Žmonės, kuriems nustatytas padidintas jautrumas kabergolinui arba bet kuriai pagalbinių medžiagų, esančių šiame veterinariniame vaiste, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

Negalima palikti pripildytų švirkštų be priežiūros, vaikams matomoje ir pasiekiamoje vietoje. Atsitiktinai prarijus, ypač vaikui, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Kabergolinas gali sukelti abortą vėlesnėse vaikingumo stadijose, todėl jo negalima naudoti vaikingoms patelėms. Reikia atlikti diferencinę diagnostiką, siekiant teisingai nustatyti, ar vaikingumas tikras, ar tariamas.

Vaistas yra skirtas laktacijai slopinti: kabergolinas slopindamas prolaktino sekreciją greitai nutraukia laktaciją bei sumažina pieno liaukų dydį. Veterinarinio vaisto negalima naudoti laktacijos metu, nebent reikia slopinti laktaciją.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kadangi kabergolino gydomasis poveikis pasireiškia tiesioginiu dopamino receptorių stimuliavimu, todėl vaisto negalima skirti kartu su vaistais turinčiais antagonistinį poveikį dopamino receptoriams (tokiais kaip fenotiazinai, butirofenonai, metaklopramidas), nes jie gali sumažinti vaisto prolaktino slopinamąjį poveikį.

Kadangi kabergolinas gali sukelti laikiną hipotenziją, vaisto negalima skirti gyvūnams, kurie tuo pačiu metu gydomi hipotenziniais vaistais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Eksperimentų duomenimis nustatyta, kad vieną kartą perdozavus kabergolino, po gydymo gali padidėti vėmimo tikimybė ir pasunkėti hipotenzija.

Jei reikia, būtina imtis bendrų palaikančių priemonių, neabsorbuotam vaistui pašalinti ir kraujo spaudimui palaikyti. Kaip priešnuodžio, dopamino antagonistinių vaistų, tokių kaip metaklopramidas, naudojimo parenteraliai, gali būti svarstoma.

Nesuderinamumai

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais vandeniniais tirpalais (pvz., pienu).

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-12-21

 

 

15.       KITA INFORMACIJA


Pakuočių dydžiai:

kartoninė dėžutė su 1 buteliuku (7 ml) ir 1 oraliniu švirkštu; kartoninė dėžutė su 1 buteliuku (15 ml) ir 1 oraliniu švirkštu. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.