Kodas 97339
Gamintojas Unichem

EFFECT UNIVERSAL 500ml (Unichem)

Effect Universalus 500ml Skystis. Insekticidas skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti. Negali būti naudojamas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Effect Universalus 500ml

Skystis. Insekticidas skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti. Negali būti naudojamas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Naudojimas: universalus insekticidas skirtas skraidantiems (musėms, kandims, uodams, mašalams ir pan.) ir ropojantiems (tarakonams, skruzdėlėms, erkėms ir pan.) vabzdžiams naikinti. Insekticidas paruoštas naudoti. Priemoė naudojama gyvenamoje zonoje, rūsiuose, balkonuose, terasose, vasarnamiuose ir kitose vabzdžių pamėgtose patalpose ir aplink pastatus (pastato technogeninėje zonoje, ne daugiau kaip 1 metro atstumu nuo išorinės sienos).

Sąnaudos: Purkškite priemonę ant stiklo ar medinio paviršiaus: 500ml priemonės 50 kv.m. ploto arba 10 ml priemonės 1 kv.m. (purkšti 10 kartų); betono paviršiui apdoroti 500ml priemonės 30 kv.m. ploto arba 15 ml priemonės 1 kv.m. (purkšti 12 kartų);. Siekiant užtikrinti ilgalaikį poveikį, pakartoti procedūrą kas 2 - 3 savaites arba po kiekviono valymo.

Atsargumo priemonės: Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti sausoje vietoje, uždaroje talpykloje. Laikyti gamyklinėje, sandariai uždarytoje talpykloje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pirmoji pagalba: Bendrosios instrukcijos/priemonės: Nukentėjusįjį iš užterštos aplinkos išveskite į gryną orą arba gerai vėdinamą patalpą, kur būtų užtikrintos jo gyvybinės funkcijos, ir saugokite nuo šalčio ar karščio. Niekada neduokite skysčių ir neskatinkite vėmimo, jei nukentėjusysis yra be sąmonės. Kvieskite gydytoją ir pateikite duomenis, nurodytus ant pakuotės ir (arba) medžiagos naudojimosi instrukcijose. Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir avalynę. Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei simptomai nepranyksta, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis: Atmerktas akis ir po vokais išplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens. Jei nukentėjusysis nešioja kontaktinius lęšius, juos išimkite prieš tai penkias pinutes praplovę akis. Išėmę lęšius, akis plaukite toliau. Jei simptomai nepranyksta, kreipkitės į gydytoją. Smarkiai įkvėpus: Naudokite laikydamiesi bendrųjų nuostatų. Prarijus: Burną išplaukite vandeniu! Nesukelkite vėmimo! Nedelsiant kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui priemonės saugos duomenų lapą ar etiketę. Gydymas - simptomatinis.

Priemonės likučio ir įpakavimo utilizavimas: Likusio produkto šalinimas: Naudotojas privalo pristatyti likusią medžiagą arba medžiagą su pasibaigusiu galiojimo laiku į įgaliotą surinkimo punktą arba pavojingų atliekų utilizavimo skyrių. Saugokite, kad nenutekėtų į nuotekų sistemą. Pakuotė: Įgaliotai atliekų šalinimo įmonei priduokite tik visiškai ištuštintas pakuotes. Neplautos pakuotės yra pavojingos atliekos - apdorokite taip, kaip išmetamą mišinį. Utilizuokite pagal pakavimo atliekų tvarkymo taisykles. Utilizuokite pagal galiojančius aplinkosaugos įstatymus.

Veikliosios medžiagos:

Permetrinas (ISO) 0,25% (0,25g/100g): CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9

Chrysanthemum cineraruaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą 0,01% (0,1g/100g); CAS Nr. 89997-63-7, EB Nr.289-699-3.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.(10-14 17.5Mr)BPR-24(A-18VN0603736-21-15), galioja iki 2026 m. sausio 25d.

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Pagaminimo data, galiojimo laikas ir partijos numeris: ant įpakavimo.

Gamintojas: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel: +386 1 7558 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

Platintojas: UAB "Limedika", Erdės g. 51, Ramučiai, LT-52114, Kauno raj; Tel.nr. (8 37) 321 199, faks.(8 37) 320 220, El.p. limedika@limedika.lt

 

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra Permetrinas (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.