Kodas 81633
Gamintojas Elanco animal health

DENAGARD 10% 100ml inj. (Elanco)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

Denagard, 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

 

Vokietija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Elanco France SAS,

26, Rue de la Chapelle,

F-68330 Huningue,

Prancūzija

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Denagard, 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

tiamulino                                             100 mg (atitinka 123 mg tiamulino vandenilio fumarato);

 

pagalbinės medžiagos:

 

sezamų aliejaus.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Kiaulėms gydyti, esant šioms tiamulinui jautrių patogenų sukeltoms ligoms:

 

dizenterijai, kurią sukelia Brachyspira hyodysenteriae ir komplikuoja Bacteroides spp. ir

 

Fusobacterium spp.;

enzootinei bronchopneumonijai, kurią sukelia Mycoplasma hyopneumoniae ir komplikuoja antrinės virusinės ir bakterinės infekcijos;

sąnarių uždegimui, kurį sukelia Mycoplasma hyosynoviae, norint sumažinti šlubavimą ir pagerinti gyvūnų sveikatos būklę;

pleuropneumonijai, kurią sukelia Actinobacillus pleuropneumoniae.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Gydymo metu arba mažiausiai 7 d. iki ar po gydymo tiamulinu, gyvūnams negalima duoti produktų, sudėtyje turinčių monenzino, salinomicino ar narazino. Nesilaikant minėto nurodymo, gydytiems gyvūnams gali stipriai sulėtėti augimas ar netgi ištikti mirtis.

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retais atvejais po tiamulino naudojimo kiaulėms gali parausti ar nežymiai patinti oda. Tokiais atvejais gydymą būtina nedelsiant nutraukti ir gydyti simptomiškai.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Kiaulės.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis.

 

Dizenterijos gydymas

 

Dozė – 8 mg tiamulino 1 kg kūno svorio. Į raumenis reikia švirkšti 1 ml tirpalo 12,5 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 1–2 dienas iš eilės.

Enzootinės bronchopneumonijos, kurią sukelia Mycoplasma hyopneumoniae ir komplikuoja antrinės bakterinės ir virusinės infekcijos, gydymas

Dozė – 12,3 mg tiamulino 1 kg kūno svorio. Į raumenis reikia švirkšti 1,5 ml tirpalo 12,5 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 3 dienas iš eilės.

Artrito, kurį sukelia Mycoplasma hyosynoviae, gydymas

 

Dozė – 12,3 mg tiamulino 1 kg kūno svorio. Į raumenis reikia švirkšti 1,5 ml tirpalo 12,5 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 3 dienas iš eilės.

Pleuropneumonijos, kurią sukelia Actinobacillus pleuropneumoniae, gydymas

 

Dozė – 12,3 mg tiamulino 1 kg kūno svorio. Į raumenis reikia švirkšti 1,5 ml tirpalo 12,5 kg kūno svorio vieną kartą per parą, 2–3 dienas iš eilės.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Pakartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose kūno vietose.

 

Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, būtina kaip įmanoma tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų dozių skyrimo.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 10 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 30  C temperatūroje.

 

Laikyti sausoje vietoje.

Negalima šaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Jei per 5 dienas nepastebimas atsakas į gydymą vaistu, reikia nutraukti gydymą ir persvarstyti diagnozę ir gydymą.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Vaistą reikia naudoti remiantis mikroorganizmų, išskirtų iš sergančių gyvūnų, jautrumo tyrimo rezultatais arba atsižvelgiant į oficialius šalies ir vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus. Jei to atlikti neįmanoma, gydymas turi būti pagrįstas vietos (regiono, ūkio) epidemiologiniais duomenimis apie paskirties bakterijų jautrumą.

 

Šio vaisto sudėtyje yra sezamų aliejaus kaip nešiklio. Susimaišius aliejui ir vandeniui, gali strigti švirkšto stūmoklis, todėl vaistą į raumenis reikia švirkšti naudojant tik sausą ir sterilų švirkštą.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti tekančiu vandeniu, taip mažinant absorbciją per odą.

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tiamulinui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Tiamulinas sąveikauja su jonoforais, tokiais kaip monenzinas, salinomicinas ir narazinas, ir gali sukelti požymius, būdingus jonoforų toksiškumui.

 

Norint išvengti sąveikos tarp tiamulino ir jonoforinių augimo stimuliatorių, būtina įsitikinti, kad pašaruose jonoforų nėra. Jei atsiranda sąveikos požymių, reikia nedelsiant nutraukti Denagard

 

100 mg/ml naudojimą. Pašarus reikia pašalinti ir pakeisti šviežiais, jonoforų neturinčiais pašarais. Gydymo metu arba mažiausiai 7 d. iki ar po gydymo tiamulinu kiaulės neturėtų gauti produktų, kurių sudėtyje yra jonoforų, nes gali stipriai sulėtėti augimas ar netgi ištikti mirtis.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Naudojus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę 10 dienų iš eilės, jokių apsinuodijimo požymių nepastebėta.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-01-11

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuotė

 

Bespalvio stiklo (III tipo) 100 ml buteliukas, užkimštas bromobutilo gumos kamšteliu ir apgaubtas aliumininiu gaubteliu.