Kodas 82255
Gamintojas KRKA

DEHINEL PLUS XL N6 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Dehinel Plus XL tabletės šunims

 

 

1.         REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Virbac S.A.

1ere Avenue, 2065M, LID 06516 Carros Cedex Prancūzija

 

KRKA - FARMA d.o.o.

V. Holjevca 20/E 10450 Jastrebarsko Kroatija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Dehinel Plus XL tabletės šunims Prazikvantelis, pirantelio embonatas, febantelis

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

prazikvantelio                                           175 mg, pirantelio embonato 504 mg, febantelio       525 mg.

 

Tabletės yra ovalios, abipus išgaubtos, nuožulniais kraštais, šiek tiek žalsvai gelsvos, abipus yra vagelė. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Suaugusiems šunims gydyti, esant mišriai invazijai šiomis apvaliosiomis ir plokščiosiomis kirmėlėmis:

 

nematodais:

askaridėmis:                                 Toxocara canis, Toxascaris leonina (vėlyvųjų stadijų nesubrendusiomis ir subrendusiomis),

kitais nematodais:                        Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (suaugusiais),


cestodais

plokščiosiomis kirmėlėmis:        Taenia spp., Dipylidium caninum.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti kartu su piperazino dariniais.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti didesnės nei nurodyta dozės gydant šuningas kales.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

Suaugusiems šunims labai retai gali pasireikšti vėmimas su viduriavimu arba be jo. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-   labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gyvūnų),

-   dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gyvūnų),

-   nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gyvūnų),

-   reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gyvūnų),

-   labai reta (mažiau nei 1 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys (dideli ir labai dideli).

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Tabletę reikia sušerti.

Rekomenduotinos dozės yra 15 mg/kg kūno svorio febantelio, 14,4 mg/kg kūno svorio pirantelio ir 5 mg/kg kūno svorio prazikvantelio. Tokios dozės atitinka 1 tabletę 35 kg kūno svorio.

Tabletes galima dalyti į dvi dalis.

Su ėdimu susijusių apribojimų prieš vaisto naudojimą ar po jo nėra. Tabletę (-es) galima sušerti šuniui tiesiogiai arba paslėptą (-as) ėdale.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Norint užtikrinti, kad būtų sušerta tinkama vaisto dozė, šunį reikia kiek įmanoma tiksliau pasverti. Toxocara kontrolei laktacijos metu kalėms vaistą reikia duoti praėjus 2 savaitėms po atsivedimo ir toliau kas 2 savaites iki nujunkymo.

Jeigu yra sunki invazija apvaliosiomis kirmėlėmis, kartotinę dozę reikia naudoti po 14 dienų. Įprastinei kontrolei kas 3 mėnesius rekomenduotina naudoti vienkartinę dozę.

 

 

10.       IŠLAUKA

 

Netaikytina.


11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po

„Tinka iki / EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio data.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Blusos yra vieno dažniausių plokščiųjų kirmėlių tipų, t. y. Dipylidium caninum, tarpinis šeimininkas. Jei nevykdoma tarpinių šeimininkų (blusų, pelių ir kt.) kontrolė, užsikrėtimas plokščiosiomis kirmėlėmis visada atsinaujina.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Šio vaisto nerekomenduotina naudoti mažiau kaip 17,5 kg sveriantiems šunims. Bet kokios nepanaudotos tabletės dalys turi būti sunaikintos.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsižvelgiant į geros higienos reikalavimus, žmogus, davęs tabletę tiesiogiai šuniui ar įdėjęs į šuns ėdalą, po to turi nusiplauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

 

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Prieš šuningos kalės gydymą nuo apvaliųjų kirmėlių būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju. Vaistą laktacijos metu naudoti galima.

Negalima naudoti šuningoms kalėms pirmą ir antrą šuningumo trečdalį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su piperazinu, kadangi pirantelis ir piperazinas (jo yra daugelyje kirmėlėms naikinti skirtų vaistų, naudojamų šunims) gali neutralizuoti antihelmintinį vienas kito poveikį.

Naudojant kartu su kitais cholinerginais vaistais, gali pasireikšti toksinis poveikis.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Vaistas gerai toleruojamas šunų. Saugumo tyrimų metu, dozės iki penkių kartų didesnės rekomenduotinas sukėlė atsitiktinio vėmimo pasireiškimo padidėjimą.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-04-10

 

15.       KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 2 tabletės (1 lizduotė, kurioje yra 2 tabletės).


Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 4 tabletės (2 lizduotės po 2 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 10 tablečių (1 lizduotė, kurioje yra 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 12 tablečių (2 lizduotės po 6 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 24 tabletės (4 lizduotės po 6 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 30 tablečių (3 lizduotės po 10 tablečių arba 5 lizduotės po 6 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 50 tablečių (5 lizduotės po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 60 tablečių (10 lizduočių po 6 tabletes arba 6 lizduotės po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 100 tablečių (10 lizduočių po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizduotės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 102 tabletės (17 lizduočių po 6 tabletes).

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Tik 60 tablečių pakuotėms

 

1 tabletė 35 kg kūno svorio