Kodas 99025
Gamintojas KRKA

DEHINEL PLUS FLAVOUR N10 (KRKA)

Veterinarijos tikslams. Šunims dehelmintizuoti, esant mišriai nematodų ir kaspinuočių invazijai: askaridžių: Toxocara canis (subrendusių ir lervų), Toxascaris leonina (subrendusių ir lervų); nematodų: Uncinaria stenocephala (subrendusių ir lervų), Ancylostoma caninum (subrendusių ir lervų), Trichuris vulpis (subrendusių); kaspinuočių: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.,

INFORMACINIS LAPELIS

Dehinel Plus Flavour tabletės šunims

 

 

1.            REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą KRKA - FARMA d.o.o.,

V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko Kroatija

 

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Virbac S.A.

1ere Avenue, 2065M, LID 06516 Carros Cedex Prancūzija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Dehinel Plus Flavour tabletės šunims Prazikvantelis, pirantelio embonatas, febantelis

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

prazikvantelio                      50 mg, pirantelio embonato                                                144 mg, febantelio 150 mg.

 

Geltonos spalvos, apvalios, abipus išgaubtos tabletės su matomomis tamsesnėmis dėmėmis, kurių vienoje pusėje yra kryželis. Tabletes galima padalyti į dvi ar keturias lygias dalis.


4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Suaugusiems šunims ir šuniukams gydyti, esant mišriai invazijai šiomis apvaliosiomis ir plokščiosiomis kirmėlėmis:

 

nematodais:

askaridėmis:                                     Toxocara canis, Toxascaris leonina (vėlyvųjų stadijų nesubrendusiomis ir subrendusiomis),

kitais nematodais:                           Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (suaugusiais), cestodais

plokščiosiomis kirmėlėmis:           Taenia spp., Dipylidium caninum.

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais.

Negalima naudoti didesnės nei nurodyta dozės gydant šuningas kales.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti jaunesniems kaip 2 savaičių ir (arba) mažiau kaip 2 kg sveriantiems šunims.

 

 

6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retais atvejais kai kuriems šuniukams gali laikinai suskystėti išmatos, pasireikšti viduriavimas ir (arba) vėmimas. Suaugusiems šunims labai retai gali pasireikšti vėmimas su viduriavimu arba be jo.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-                labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gyvūnų),

-                dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gyvūnų),

-                nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gyvūnų),

-                reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gyvūnų),

-                labai reta (mažiau nei 1 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys (maži ir vidutinio dydžio).

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Tabletę reikia sušerti.

 

Dozavimas

Rekomenduotinos dozės yra 15 mg/kg kūno svorio febantelio, 14,4 mg/kg kūno svorio pirantelio ir 5 mg/kg kūno svorio prazikvantelio. Tokios dozės atitinka 1 tabletę 10 kg kūno svorio.

Užtikrinant dozavimo tikslumą, tabletes galima dalyti į dvi arba keturias dalis.

 

Tabletę (-es) galima sušerti šuniui tiesiogiai arba paslėptą (-as) ėdale. Su ėdimu susijusių apribojimų prieš vaisto naudojimą ar po jo nėra.


9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Norint užtikrinti, kad būtų sušerta tinkama vaisto dozė, šunį reikia kiek įmanoma tiksliau pasverti.

 

Šuniukams kirmėles šiuo vaistu galima naikinti nuo 2 savaičių amžiaus ir vaistą naudoti kas 2 savaites tol, kol sukaks 12 savaičių. Vėliau gyvūną reikia gydyti kas 3 mėnesius. Rekomenduotina gydyti kalę tuo pačiu metu, kaip ir šuniukus.

 

Toxocara kontrolei laktacijos metu kalėms vaistą reikia duoti praėjus 2 savaitėms po atsivedimo ir toliau kas 2 savaites iki nujunkymo.

 

Įprastinei kontrolei kas 3 mėnesius rekomenduotina naudoti vienkartinę dozę.

Jeigu yra sunki invazija apvaliosiomis kirmėlėmis, kartotinę dozę reikia naudoti po 14 dienų.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po

„Tinka iki / EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio data.

 

 

12.          SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Blusos yra vieno dažniausių plokščiųjų kirmėlių tipų, t. y. Dipylidium caninum, tarpinis šeimininkas. Jei nevykdoma tarpinių šeimininkų (blusų, pelių ir kt.) kontrolė, užsikrėtimas plokščiosiomis kirmėlėmis visada atsinaujina.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Bet kokios nepanaudotos tabletės dalys turi būti sunaikintos.

Negalima naudoti jaunesniems kaip 2 savaičių ir (arba) mažiau kaip 2 kg sveriantiems šunims.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsižvelgiant į geros higienos reikalavimus, žmogus, davęs tabletę tiesiogiai šuniui ar įdėjęs į šuns

ėdalą, po to turi nusiplauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

 

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Prieš šuningos kalės gydymą nuo apvaliųjų kirmėlių būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju. Vaistą laktacijos metu naudoti galima.

Negalima naudoti šuningoms kalėms pirmą ir antrą šuningumo trečdalį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su piperazinu, kadangi pirantelis ir piperazinas (jo yra daugelyje kirmėlėms naikinti skirtų vaistų, naudojamų šunims) gali neutralizuoti antihelmintinį vienas kito poveikį.

Naudojant kartu su kitais cholinerginais vaistais, gali pasireikšti toksinis poveikis.


Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Benzimidazolų saugios dozės ribos yra didelės. Pirantelis į sisteminę kraujotaką neabsorbuojamas.

Prazikvantelio saugios dozės ribos taip pat yra didelės (iki penkių kartų didesnės rekomenduotiną dozę).

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-08-05

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 2 tabletės (1 lizdinė plokštelė, kurioje yra 2 tabletės).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 4 tabletės (2 lizdinės plokštelės po 2 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 10 tablečių (1 lizdinė plokštelė, kurioje yra 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 30 tablečių (3 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 50 tablečių (5 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 100 tablečių (10 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 300 tablečių (30 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Tik 100 tablečių pakuotėms

 

1 tabletė 10 kg kūno svorio