Kodas 76467
Gamintojas Eurovet

CYCLO SPRAY 211ml (Eurovet)

Veterinarijos tikslams.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

 

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CYCLO SPRAY, odos purškalas

 

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

270 ml talpos slėginiame inde yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

chlortetraciklino hidrochlorido

3,21 g (2,45 %);

520 ml talpos slėginiame inde yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

chlortetraciklino hidrochlorido

6,42 g (2,45 %);

 

pagalbinių medžiagų.

 

3. VAISTO FORMA

 

Odos purškalas.

 

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

 

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

 

Galvijai, kiaulės, paukščiai, arkliai, avys, ožkos, šunys, katės.

 

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

 

Galvijams, kiaulėms, paukščiams, arkliams, avims, ožkoms, šunims ir katėms, esant paviršinėms trauminėms ir chirurginėms žaizdoms, odos ir kanopų infekcijoms, tarpupirščių dermatitui (nagų puviniui ir nešvarumams pėdoje), pirštų dermatitui (karpoms ant pėdų), kurių sukėlėjai jautrūs chlortetraciklinui, gydyti.

 

4.3. Kontraindikacijos

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui tetraciklinams.

 

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Nėra.

 

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Purškiant galvos srityje, būtina saugoti gyvūno akis. Prieš purškiant reikia gerai išvalyti pažeistą vietą. Purškus kanopas ar nagus, gyvūną reikia laikyti mažiausiai valandą ant sauso paviršiaus.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Reikia vengti sąlyčio su oda, nes vaistas gali sukelti padidėjusįjautrumą ir kontaktinį dermatitą.

 

Naudojant vaistą, riekia mūvėti nepralaidžias pirštines.

 

 

Reikia vengti, kad vaistas nepatektų į akis ar ant veido, nes gali sudirginti akis.

 

Negalima purkšti arti ugnies ar bet kokių įkaitusių medžiagų.

 

Slėginio indo negalima deginti ir bandyti pradurti net po naudojimo.

 

Norint neįkvėpti garų, vaistą reikia purkšti gryname ore ar gerai vėdinamoje patalpoje.

 

 

 

 

Po naudojimo reikia plauti rankas.

 

Naudojant produktą, negalima valgyti ar rūkyti.

 

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

 

Retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

 

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu, nes purkštas ant odos chlortetraciklinas nesiabsorbuoja ir su pienu neišsiskiria.

 

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Užpurkštas ant odos chlortetraciklinas nesiabsorbuoja. Parenteriniai ir per os naudoti kiti antibiotikai neprasiskverbia į odą, todėl sąveika negalima. Nėra duomenų apie sąveiką naudojus vaistus vietiniam gydymui.

 

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

 

Purškalas skirtas tik išoriniam naudojimui. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti. Slėginį indą reikia laikyti apie 15–20 cm atstumu nuo gydomos vietos ir purkšti ne ilgiau kaip 3 sekundes, kol purškiama vieta vienodai nusidažys. Esant galūnių infekcijoms, pakartotinai reikia purkšti praėjus 30 sekundžių. Esant paviršinėms trauminėms arba chirurginėms žaizdoms, profilaktiškai pakanka apipurkšti vieną kartą.

 

Esant pirštų dermatitui, reikia purkšti 2 kartus kas 30 sekundžių vieną kartą per dieną arba du kartus per dieną 3 d. iš eilės.

 

Esant galūnių infekcijoms, reikia purkšti 2 kartus kas 30 sekundžių vieną kartą per dieną arba du kartus per dieną.

 

Priklausomai nuo pažeidimo ar infekcijos sunkumo, gijimo greičio, po 1–3 dienų gali būti gydoma pakartotinai.

 

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Nežinoma.

 

4.11. Išlauka

 

0 parų.

 

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

Farmakoterapinė grupė: vietinio naudojimo antibiotikai.

ATCvet kodas: QD06AA02.

 

5.1. Farmakodinaminės savybės

 

In vitro chlortetraciklinas veikia bakteriostatiškai. Jis slopina baltymų sintezę bakterijos ląstelėje. Ypač susilpnėja ląstelių dalijimasis ir ląstelės sienelės formavimas. Chlortetraciklinas jungdamasis su bakterijos ribosomų 30S subvienetais, slopina baltymų sintezę bakterijos ląstelėje.

 

5.2. Farmakokinetinės savybės

 

Užpurkštas ant odos, chlortetraciklinas absorbuojasi nežymiai, todėl pasižymi tik vietiniu poveikiu. Sistemiškai šis vaistas neveikia.

 

6. FARMACINIAI DUOMENYS

 

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

 

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas (Aerosil 200), izopropilo alkoholis, Patent blue V, sorbitano trioleatas (Span 85), butanas 100.

 

6.2. Nesuderinamumai

 

Nežinoma.

 

6.3. Tinkamumo laikas

 

3 metai.

 

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

 

270 ir 520 ml talpos slėginiai indai po 3,21 ir 6,42 g chlortetraciklino hidrochlorido.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

 

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

 

Eurovet Animal Health B.V.,

 

Handelsweg 25,

PO Box 179, 5530 AD Bladel,

 

Nyderlandai

 

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

 

LT/2/02/1409/001-002

 

9. REGISTRACIJOS / PERREGISTRACIJOS DATA

 

Registracijos data: 2002-06-19

Perregistracijos data: 2007-05-31

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

2012-05-25

 

11. DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

 

Nėra.