Kodas 86200
Gamintojas Norbrook

CEFIMAM DC 150mg 3g N24 (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Cefimam DC, 150 mg intramaminis tepalas užtrūkusioms karvėms

 

1.  REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,

Rossmore Industrial Estate,

Monaghan,

Airija,

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Norbrook Laboratories Limited,

Newry,

County Down, BT35 6JP,

Šiaurės Airija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Cefimam DC, 150 mg intramaminis tepalas užtrūkusioms karvėms Cefkvinomas (cefkvinomo sulfatas)

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 3 g švirkšte yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

cefkvinomo (cefkvinomo sulfato)

150mg.

 

Balkšvas aliejinis tepalas.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Pieninėms karvėms, užtrūkimo metu sergančioms subklinikiniu mastitu, gydyti ir užtrūkimo laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, kurias sukelia cefkvinomui jautrūs mikroorganizmai: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, koaguliazei neigiami stafilokokai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti karvėms, sergančioms klinikiniu mastitu.

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui cefalosporinų grupės ar kitiems beta laktaminiams antibiotikams arba bet kuriai

 

iš pagalbinių medžiagų.

Žr. 4.7 p.


6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje , arba manant kad vastas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai (užtrūkusios karvės).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į tešmenį.

Švirkšti į tešmenį vieną kartą.

 

Vieno švirkšto, kuriame yra 150 mg cefkvinomo, turinį reikia švelniai suvirkšti į kiekvieno tešmens ketvirčio spenį iškart po paskutinio melžimo.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš sušvirkščiant, tešmenį reikia visiškai išmelžti, spenį ir jo angą būtina kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti vaisto pakuotėje esančia servetėle. Svarbu neužteršti švirkšto galiuko.

 

Švirkšto galiuką reikia švelniai įstatyti maždaug 5 mm arba per visą ilgį ir sušvirkšti vieno švirkšto turinį į kiekvieną ketvirtį. Kad vaistas pasiskirstytų, reikia švelniai pamasažuoti spenį ir tešmenį. Švirkštą galima naudoti tik vieną kartą.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros.

 

Pienui – 1 para po apsiveršiavimo, jeigu užtrūkimo laikotarpis truko ilgiau nei 5 sav., 36 paros po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis truko 5 sav. ar trumpiau.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „EXP“ / „Tinka iki“.

  

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Vaisto naudojimą reikia pagrįsti iš gyvulių išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Jei to padaryti neįmanoma, reikia remtis vietiniais (regiono, ūkio) epidemiologiniais duomenimis apie tikslinių bakterijų jautrumą. Veterinarinis vaistas naudotinas tais klinikiniais atvejais, kai gydymas kitos klasės antimikrobiniais vaistais ar siauro veikimo spektro beta laktaminiais antibiotikais yra neveiksmingas arba manoma, kad bus neveiksmingas. Negalima naudoti valomųjų servetėlių ant pažeistų spenių.

Per neapdairumą panaudojus laktacijos metu, pienui turi būti taikoma 35 parų išlauka.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams


Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą.

 

Vaistą būtina naudoti apdairiai ir vengti sąlyčio. Reikia mūvėti neperšlampamas pirštines naudojant ir skiriant šį vaistą.

 

Po naudojimo reikia plauti rankas.

 

Jeigu po sąlyčio su vaistu pasireiškia simptomai, pvz., išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant. Žmonės, kuriems po sąlyčio pasireiškia reakcija, ateityje reikia vengti naudoti šį vaistą (taip pat ir kitus vaistus, kurių sudėtyje yra cefalosporinų ir penicilinų).

 

Valomosiose servetėlėse, pridėtose prie intramaminio vaisto yra izopropilo alkoholio. Naudojus servetėles, reikia plauti rankas. Kai nustatytas arba įtariamas odos jautrumas izopropilo spiritui, reikia mūvėti apsaugines pirštines. Būtina saugotis, kad izopropilo spirito nepatektų į akis, nes gali sudirginti akis.

 

Vaikingumas

 

Toksinis vaisto poveikis reprodukcijai (įskaitant teratogeninį) galvijams neįrodytas. Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis poveikis patelei nenustatytas.

Galima naudoti vaikingumo metu.

 

Laktacija

Negalima naudoti laktacijos metu.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nėra tikėtinų simptomų ar būtinų pirmosios pagalbos priemonių.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-02-22

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Užpildyti 4,5 ml talpos balti nepermatomi didelio tankio polietileno (DTPE) švirkštai su baltais nepermatomais mažo

 

tankio polietileno (MTPE) stūmokliais ir baltais nepermatomais (DTPE) dvigubais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po

 

20, 24 ir 60 švirkštų ar kibirėliuose po 120 švirkštų (aliuminio folijos maišeliuose po 4 švirkštus) kartu su atitinkamai

 

20, 24, 60 ar 120 atskirai supakuotų valomųjų servetėlių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.