Kodas 102628
Gamintojas Orion

BONQAT 50mg/ml katėms 2ml (Orion)

Veterinarijos tikslams. Ūminiam nerimui ir baimei, susijusiems su transportavimu ir vizitais pas veterinarijos gydytoją, palengvinti.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bonqat 50 mg/ml, geriamasis tirpalas katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename mililitre yra: veikliosios medžiagos: pregabalino (pregabalin) 50 mg; pagalbinės medžiagos: natrio benzoato (E211) 2 mg. Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA Geriamasis tirpalas. Skaidrus, bespalvis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) Katės

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Ūminiam nerimui ir baimei, susijusiems su transportavimu ir vizitais pas veterinarijos gydytoją, palengvinti.

4.3. Kontraindikacijos Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Nėra

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Veterinarinio vaisto saugumas nenustatytas katėms, sveriančioms mažiau nei 2 kg, jaunesnėms nei 5 mėnesių amžiaus ir vyresnėms nei 15 metų amžiaus. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. Veterinarinio vaisto saugumas nustatytas tik sveikoms arba lengvomis sisteminėmis ligomis sergančioms katėms. Jis nenustatytas gyvūnams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkiomis sisteminėmis ligomis, pvz., vidutinio sunkumo arba sunkia inkstų, kepenų arba širdies ir kraujagyslių liga. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. 3 Prieš skiriant veterinarinį vaistą, visada reikia įvertinti katės sveikatos būklę. Veterinarinis vaistas gali šiek tiek sumažinti širdies ritmą, kvėpavimo dažnį ir kūno temperatūrą. Po naudojimo gali sumažėti kūno temperatūra, todėl gydomas gyvūnas turi būti laikomas tinkamoje aplinkos temperatūroje. Jei su pregabalinu kartu naudojami CNS slopinantys vaistai, reikia atidžiai stebėti katę ar nėra jokių kvėpavimo slopinimo ir sedacijos simptomų. Vaistą skiriantis veterinarijos gydytojas turi patarti šeimininkui visada informuoti prižiūrintį veterinarijos gydytoją, jei prieš vizitą pas jį katei buvo duota veterinarinio vaisto. Jei katė dalį dozės išspjauna, vemia po vaisto sudavimo arba jei pagausėja seilėtekis, kitos dozės neduokite. Veterinarinio vaisto poveikis gali trukti apie 7 valandas. Jei po vaisto sudavimo katė atrodo mieguista arba pasireiškia kiti per didelio poveikio simptomai, katę reikia laikyti patalpoje ir neduoti jai vandens bei pašaro, kol ji visiškai neatsigaus. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Pregabalino poveikis gali sukelti nepageidaujamų reiškinių, pvz., galvos svaigimą, nuovargį, ataksiją, neryškų matymą ir galvos skausmą. Reikia vengti vaisto sąlyčio su oda ar gleivine. Panaudojus veterinarinį vaistą, reikia nedelsiant kruopščiai nusiplauti rankas. Jei netyčia patektų į akis ar ant gleivinės, reikia plauti vandeniu. Jei pasireikštų simptomų (galvos svaigimas, nuovargis, ataksija arba neryškus matymas), reikia kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, reikia nuplauti muilu ir vandeniu. Reikia nusivilkti užterštus drabužius. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Negalima vairuoti, nes gali pasireikšti nuovargis.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Klinikinių tyrimų metu dažnai pastebėta sedacijos (kuriai būdinga letargija, propriocepcijos sutrikimai ir ataksija) ir vėmimo simptomų. Klinikinių tyrimų metu nedažnai pranešta apie raumenų drebulį, midriazę, anoreksiją, svorio sumažėjimą ir leukopeniją. Klinikinių tyrimų metu retai pranešta apie seilėtekį. Klinikiniai simptomai paprastai yra lengvi ir laikini. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: – labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), – dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), – nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų), – reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų), – labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Laboratoriniai tyrimai su žiurkėmis ir triušiais parodė embriofetotoksinį ir toksinį patelei poveikį, pregabaliną pakartotinai naudojant didelėmis dozėmis (≥ 1 250 mg/kg/d.). Veterinarinio vaisto saugumas nenustatytas veisiamiems gyvūnams ar vaikingumo ir laktacijos metu paskirties rūšių gyvūnams. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

4.8. Sąveika su kitais vaistais bei kitos sąveikos formos Naudojant kitus centrinę nervų sistemą slopinančius vaistus tikėtina, kad pregabalino poveikis bus sustiprintas, todėl reikia atitinkamai koreguoti dozavimą.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas Vartoti per burną. Veterinarinis vaistas naudojamas peroraliai kaip viena 5 mg/kg kūno svorio (0,1 ml/kg kūno svorio) dozė likus apytiksliai 1,5 val. iki transportavimo / suplanuoto vizito pas veterinarijos gydytoją pradžios. Veterinarinį vaistą galima sugirdyti tiesiai į burną arba sumaišyti su nedideliu kiekiu pašaro. Maišant su dideliu pašaro kiekiu, poveikis gali prasidėti vėliau. Veterinariniam vaistui sugirdyti reikia naudoti pakuotėje esantį geriamąjį švirkštą.

 4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Perdozavimo tyrimo metu buvo tirtas saugumas po pakartotinio naudojimo 6 dienas iš eilės naudojant iki 5 kartų didesnę gydymo dozę, nei rekomenduojama. Pastebėta, kad naudojant 15 mg/kg ir 25 mg/kg dozes simptomai, susiję su motorine koordinacija (eisenos sutrikimai, ribotas užpakalinių galūnių / letenų naudojimas, nekoordinuotas elgesys, ataksija), mieguistumu (sumažėjęs aktyvumas, užmerktos akys, gulėjimas ant šono, išsiplėtę vyzdžiai, sumažėjusi kūno temperatūra ir depresija), vėmimu ir seilėtekiu, pasireiškė dažniau, buvo sunkesni ir truko ilgiau, nei naudojant rekomenduojamą 5 mg/kg kūno svorio dozę. Naudojant 25 mg/kg dozę, vienai iš aštuonių kačių pasireiškė sąmonės netekimas. Sumažėjus kūno temperatūrai, katę reikia laikyti šiltai.

4.11. Išlauka Netaikytina.