Kodas 100187
Gamintojas Bioveta a.s.
Sandėlyje Netiekiama

BIOFEL PCHR katėms N1 (Bioveta)

Vakcina katėms.

INFORMACINIS LAPELIS

Biofel PCHR, injekcinė emulsija katėms

 

 

1.             REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą

Bioveta, a.s.

Komenského 212/12

68 323 Ivanovice na Hané Čekijos Respublika

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Biofel PCHR, injekcinė emulsija katėms

 

 

3.                   VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

 

veikliosios medžiagos:

inaktyvinto kačių panleukopenijos viruso                                             RP* ≥ 1,

inaktyvinto F9 padermės kačių kaliciviruso                                          RP* ≥ 1,

inaktyvinto 1 tipo kačių herpes viruso                                                  RP* ≥ 1, inaktyvinto SAD Vnukovo-32 padermės pasiutligės viruso                                     ≥1 TV;

 

* RP santykinis stiprumas (nustatytas ELISA metodu), lyginant su referenciniu serumu, gautu jūrų kiaulyčių, vakcinuotų paskirties gyvūnų užkrėtimo tyrimo reikalavimus atitikusios serijos vakcina.

 

adjuvanto:

aliejinio adjuvanto (emulsigeno)                                  0,1 ml;

 

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio                                                                 0,01 %.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Katėms aktyviai imunizuoti nuo kačių panleukopenijos, virusinio rinotracheito, kalicivirozės ir pasiutligės.

Apsauginio imuniteto panleukopenijai pradžia – po 3 savaičių nuo pagrindinės vakcinacijos, o kalicivirozei ir pasiutligei po 4 savaičių nuo pagrindinės vakcinacijos.

Imuniteto trukmė 12 mėnesių.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti sergantiems (karščiuojantiems) gyvūnams.


6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Vakcinos sušvirkštimo vietoje gali atsirasti vietinė reakcija (paprastai žirnio dydžio), kuri per tris savaites išnyksta. Išimtiniais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija. Tokiu atveju būtina nedelsiant pradėti atitinkamą gydymą.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.                   PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės.

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Dozė 1 ml, nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus, svorio ar veislės, tačiau ne anksčiau kaip 8 sav. amžiaus.

Naudojimo būdas: švirkšti po oda, geriausiai srityje už menčių. Vakcinacijos schema

Pagrindinė vakcinacija

Kačiukams nuo 3 mėn. amžiaus reikia švirkšti vieną Biofel PCHR dozę, prieš tai, 8–10 sav. amžiaus kačiukus vakcinavus viena vakcinos Biofel PCH doze.

Rekomenduojamas intervalas tarp atskirų vakcinų dozių yra 3–4 savaitės.

 

Revakcinacija

Revakcinacija vakcina Biofel PCHR atliekama kas 12 mėnesių.

 

 

9.                   NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojant buteliuko turinį reikia gerai suplakti.

 

 

10.               IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.               SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, 8 val.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

 

 

12.               SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vakcinuoti tik kliniškai sveikus, tinkamos mitybos būklės gyvūnus. Galimas antiparazitinis gydymas turėtų būti atliekamas bent dešimt dienų prieš vakcinaciją.


Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudotojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

 

Gydytojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto.

Būtina skubi kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

 

Vaikingumas

Vaikingų kačių vakcinavimą rekomenduojama atlikti pirmojoje vaikingumo laikotarpio pusėje.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą, naudojant ją kartu su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Dviguba vakcinos dozė paskirties gyvūnams neturi jokio kito šalutinio poveikio, nei nurodyta 6 skyriuje.

 

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.          INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-05-09

 

 

15.               KITA INFORMACIJA

Parduodama tik veterinarijos gydytojui. Pakuočių dydžiai:

2 x 1 dozė, 10 x 1 dozė, 20 x 1 dozė, 100 x 1 dozė, 1 x 5 dozės, 5 x 5 dozės, 10 x 5 dozės.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.