Kodas 83557
Gamintojas Richter Pharma

ANCESOL 10 mg/ml 100 ml (Richter Pharma)

Veterinarijos tikslams. Simptominiam su histamino atpalaidavimu susijusių būklių gydymui.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Ancesol 10 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, AUSTRIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, AUSTRIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Ancesol 10 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams

 

Chlorfenamino maleatas.

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

chlorfenamino maleato

10mg

(atitinka 7,03 mg chlorfenamino);

 

pagalbinių medžiagų:

 

metilo parahidroksibenzoato (E218)

1,00 mg,

propilo parahidroksibenzoato

0,20 mg.

 

Skaidrus, bespalvis ar beveik bespalvis tirpalas.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Simptominiam su histamino atpalaidavimu susijusių būklių gydymui.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Chlorfenaminas turi silpną raminamąjį poveikį.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti reikia į raumenis arba lėtai į veną. Taip pat žiūrėti 9 p. „NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO“.

 

Suaugę gyvuliai

0,5 mg chlorfenamino maleato/kg kūno svorio (5 ml/100 kg kūno svorio) vieną kartą per dieną, tris dienas iš eilės.

 

Veršeliai

1 mg chlorfenamino maleato/kg kūno svorio (10 ml/100 kg kūno svorio) vieną kartą per dieną, tris dienas iš eilės.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nors švirkštimas į veną turi tiesioginį gydomąjį poveikį, jis gali turėti sužadinantį CNS poveikį. Todėl taikant šį naudojimo būdą, švirkšti reikia lėtai ir, jei reikia, kelioms minutėms nutraukti švirkštimą.

 

Negalima švirkšti po oda.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 24 val.

Pienui – 12 val.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

Pirmą kartą atidarius, negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Nėra.

 

Naudojimas vaikingumo ir laktacijos metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kartu naudojant kitus antihistamininius vaistus ar barbitūratus, gali sustiprėti chorfenamino raminamasis poveikis. Antihistamininių vaistų naudojimas gali maskuoti kai kurių antibiotikų (pvz., aminoglikozidų ir makrolidų grupės antibiotikų) sukeltus ankstyvuosius ototoksiškumo požymius ir gali sutrumpinti geriamųjų antikoaguliantų poveikį.

 

Perdozavimas

Keturis kartus už terapinę didesnės dozės buvo gerai toleruotos.

 

Labai retai kaklo srityje injekcijos vietoje buvo stebimos vietinės reakcijos, kurios buvo laikinos ir pranyko savaime.

 

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Negalima vairuoti.

Užtiškus ant odos ir į akis, nedelsiant reikia plauti vandeniu.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-11-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuočių dydžiai

1 x 100 ml, 5 x 100 ml

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės